Vlada FBiH podržava izgradnju bloka TE Banovići

0

Vlada Federacije BiH stoji iza svojih zaključaka vezanih za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnju TE Banovići, blok 1-350 MW, rečeno je danas na sjednici Vlade.

Federalna vlada upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW.

Vlada Federacije BiH stoji iza svojih zaključaka vezanih za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnju TE Banovići, blok 1-350 MW, te u potpunosti odbacuje proizvoljne interpretacije tih zaključaka koje su navedene u dokumentima Uprave društva RMU Banovići d.d. Banovići od 8.10.2019. godine i od 7.10.2019. godine, u zaključku OV Banovići od 7.10.2019. godine, Samostalnog sindikata rudara u Federaciji BiH od 7.10.2019. godine i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH od 7.10.2019. godine.

Federalna vlada je zadužila sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva.

Podržano je provođenje daljih aktivnosti predviđenih Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH s ciljem ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da nastavi aktivnosti na prestrukturiranju uključujući i rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna, a Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići d.d. Banovići da nastave sa aktivnostima na prestrukturiranju rudnika vodeći računa o budućim potrebama TE Banovići.

Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići d.d. Banovići su obavezani i da nastave aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije izgradnje TE Banovići, blok 1-350 MW kako bi nadležna federalna ministarstva mogla sagledati i izvršiti procjenu svih rizika na proračun Federacije BiH i stvoriti preduvjete za pokretanje procesa izdavanja garancije FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je ranije usvojila informaciju o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, donijela zaključak u kojem se, između ostalog, navodi da Vlada Federacije BiH podržava realizaciju projekta Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, Priprema i izgradnja Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW i zadužila Nadzorni odbor i Upravu Društva RMU „Banovići“ da nastavi započete aktivnosti finansiranja i izgradnje  ove termoelektrane.

Konstatirano je i da je RMU “Banovići” uložio čajan trud i finansijska sredstva (oko 8 miliona KM) da bi projekt izgradnje došao u ovu fazu, da su ostale relevantne institucije Federacije BiH izdavale određene akte, u okviru svojih nadležnosti, a nije izostala ni podrška Vijeća ministara BiH.        

Imajuću u vidu dugoročno osiguranje pozicije Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije ovaj projekt potrebno je realizovati do kraja, navedeno je u ovoj informaciji.