Prihvaćeni grantovi za izgradnju dvije dionice Koridora 5C

0

Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela dvije odluke kojima je Federacija BiH prihvatila grantove namijenjene za finansiranje dvije dionice na Koridoru Vc u FBiH, u ukupnom iznosu od 45.254.000 eura.

Tako je prihvaćen grant Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 36.074.000 eura za finansiranje poddionice Poprikuše – Nemila, a sredstva su iz investicijskog granta iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Sredstva će biti korištena za finansiranje izgradnje dionice autoceste od približno 5,1 km prema međunarodnim standardima između Poprikuše i Nemile.

Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o grantu, a za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Drugi grant od 9.180.000 eura namijenjen je za poddionicu Tunel Ivan, po Ugovoru o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.

Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, kao i Ugovor o grantu između BiH i EBRD-a za ovaj projekt. U periodu provedbe Projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za njegovo dodatno sufinansiranje.

Vlada je također dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH i Podugovora o grantu između FBiH i Autocesta FBiH za sredstva granta i za njihovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija.

Ova dionica značajno smanjuje udaljenost između Sarajeva i Mostara.