Dobit banaka u RS manja za 5 posto

0

Na nivou bankarskog sektora Republike Srpske u prvom polugodištu ove godine iskazana je dobit u ukupnom iznosu od 50,9 miliona KM i manja je za 5 posto u odnosu na isti period lani.

Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosi 9.011,7 miliona КМ i bilježi porast od 3% u odnosu na kraj 2018.

Ulaganja u hartije od vrijednosti za trgovanje iznose 928 miliona KM što čini 11,1% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je rast za 22 posto.

Ukupni bruto krediti iznose 5.141,8 miliona KM i zabilježili su rast od 3 posto.

Depoziti bankarskog sektora iznose 6.120,4 miliona KM i veći su 1% u odnosu na kraj 2018. Štednja građana, uključujući tekuće račune građana iznosi 3.374,1 miliona KM i veća je za 5 posto.

Prosječna efektivna kamatna stopa na kredite je 5,46% i manja je za 0,20 procentnih poena u odnosu na 2018.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne depozite je 0,46 i manja je za 0,17 procentnih poena u odnosu na 2018, prema podacima Agencije za bankarstvo RS.