Jasmin Bučo razriješen, Đenan Salčin novi direktor JP Autoceste

0

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti direktora Jasmina Buče, odnosno imenovanje Đenana Salčina za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Bučo je na funkciju v. d. direktora JP Autoceste FBiH imenovan 05. novembra 2015. godine na period do šest mjeseci. Nova promjena na direktorskoj poziciji u JP Autoceste FBiH vezana je za ulazak SBB-a u vlast na nivou FBiH jer je prema koalicionom dogovoru ovo preduzeće pripalo SBB-u.

Vlada Federacije je također na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog okončanja konkursne procedure. Ujedno, data je i prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, nakon provedene konkursne procedure, na period od četri godine. Saglasnost je data da za direktora/predsjednika Uprave bude imenovan Mate Rupčić, za člana Uprave/izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing Ivan Sušac, a za člana Uprave/izvršnog direktora za poštansku tehnologiju Ljubo Vujica.

Također, zbog okončane konkursne procedure, saglasnost je data i Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, te da, na period od četiri godine za direktora bude imenovan Mirsad Mujić, za izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove Jasmina Trgo, za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme Nedim Matoruga, a za izvršnog direktora za poštanski promet Neziran Đogo.