Izdata urbanistička dozvola za izgradnju Trebevićke žičare

0

U roku od sedam dana od prijema zahtjeva od Grada Sarajevo, Općina Stari Grad, putem Službe za urbanizam, izdala je urbanističku saglasnost za radove izgradnje Trebevićke žičare.

Tom postupku prethodila je izmjena četiri regulaciona plana, a prema zahtjevu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Zavod je u decembru prošle godine donio zaključak da je neophodno donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Regulacionih planova “Lijeva obala Miljacke-Bistrik”, “Hrid”, “Mahmutovac” i “Jarčedoli” (po skraćenoj proceduri), kako bi se stvorio planski osnov za realizaciju navedenih građevina, a u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom.

Iako je Općina, putem nadležne službe, imala stav da nije neophodna izmjena regulacionih planova jer se izmještanjem trase Trebevićke žičare od svega osam do deset metara ne ugrožava provedba regulacionih planova, mišljenje Zavoda moralo se uvažiti.

Od 17. do 22. marta u Općini Stari Grad održan je javni uvid na izmjene i dopune spomenutih regulacionih planova, a potom i javna rasprava na kojoj je građanima pojašnjena predviđena izgradnja Trebevičke žičare u smislu da ista neće stvarati buku, niti ugroziti sigurnost njihovih objekata. Na javnoj raspravi je zaključeno da svi prisutni podržavaju izgradnju žičare.

Grad Sarajevo je 31. marta podnio zahtjev nadležnoj općinskoj službi za nastavak izdavanja urbanističke saglasnosti, a tri dana kasnije Grad je dostavio Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionih planova “Lijeva obala Miljacke-Bistrik”, “Hrid”, “Mahmutovac” i “Jarčedoli” koje je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici 29.marta.

Svega tri dana nakon dostave tih materijala Služba za urbanizam Općine Stari Grad izdala je urbanističku saglasnost pod brojem UP-I-05-23-1552/17-IH za radove izgradnje Trebevićke žičare (objekat polazne stanice, 10 stubova, objekat dolazne stanice), na trasi između Hrvatina i Vidikovca u Sarajevu.

Tu saglasnost Grad Sarajevo preuzeo je 7. aprila tako da, što se tiče Općine Stari Grad Sarajevo, više nema nikakvih prepreka za realizaciju tog projekta, saopćeno je iz te općine.

(Fena)