Gradačac u završnoj fazi BFC certifikacije

0

Općina Gradačac bi, nakon istrajnog rada na ispunjavanju svih kriterijuma i uslova, uskoro trebala biti certificirana u skladu sa strogim BFC (Business Friendly Certification) standardom, što će doprinijeti uspostavi povoljnog poslovnog okruženja.

Navedeno će omogućiti da poslovna zajednica i građani brže i jeftinije dođu do potrebnih informacija i usluga.

Općinska administracija je, tokom procesa certifikacije, kreirala i uvela niz unaprjeđenja sa ciljem poboljšanja efikasnosti u radu i transparentnosti lokalne uprave.

S tim u vezi, kreiran je namjenski web-portal (Investingradacac.ba), koji omogućava da se na jednom mjestu, pregledno i sadržajno, prezentiraju detalji o uslovima poslovanja u općini Gradačac, kao i druge informacije koje će biti od pomoći poslovnoj zajednici pri realizaciji njihovih aktivnosti.

Pušten je u funkciju i unaprijeđeni “Sistem72” (Gradacac72.ba), putem kojeg poslovna zajednica i građani mogu uputiti zahtjeve, molbe, žalbe, savjete i sugestije u vezi sa djelokrugom organa općinske uprave. Na svaki upit, nadležne službe će odgovoriti u roku ne dužem od 72 sata.

Kako bi se povećala transparentnost djelovanja lokalne uprave, uvedena je i usluga provjere statusa predmeta iz oblasti urbanizma i građenja, koje su podnijeli građani ili privrednici. Naime, ukoliko podnosioci žele saznati status svog predmeta, potrebno je samo da pošalju SMS na za to predviđen broj, te će dobiti relevantnu povratnu informaciju.

Takođe je izvršena detaljna analiza postojećih postupaka izdavanja građevinskih dozvola. U saradnji sa poslovnom zajednicom, uočeni su određeni nedostaci, te su dati prijedlozi za poboljšanje i izmjene dosadašnjih procedura, sa ciljem skraćivanja rokova za pojedine faze postupka. Općinski načelnik je imenovao i posebnog službenika, čije je zaduženje da kontinuirano vrši praćenje efikasnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola i da ga o tome izvještava.

Pri implementaciji BFC standarda, Općina Gradačac je imala sveobuhvatnu podršku projekta RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation), koji finansira USAID, a implementira Catholic Relief Services (CRS). Projekat RAST podržava jedinice lokalne samouprave da unaprjeđenjem svog djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života građana.