Evo koliko su banke u FBiH zaradile za pola godine

0

Banke u Federaciji BiH, prema izvještajnim podacima za prvu polovinu ove godine, imale su pozitivan finansijski rezultat – dobit (čistu zaradu) u iznosu od 181,7 miliona KM.

To je za 6,9 miliona KM ili 3,9% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine.

U FBiH na dan 30.06.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 538 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.754 osobe.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2019. godine iznosi 23,1 milijardu KM i za 988,1 milion KM ili 4,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,7% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 597,3 miliona KM ili 4,2%, tako da na dan 30.06.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM.

Rast kredita sa 30.06.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i javnim preduzećima, a smanjeno je kreditiranje vladinih i bankarskih institucija i ostalih sektora.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 271,6 miliona KM ili 3,6%, tako da na dan 30.06.2019. godine iznose 7,7 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,9%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 325,7 miliona KM ili 4,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,1% i na dan 30.06.2019. godine iznose 7,2 milijarde KM.

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 7,8%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta I aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.06.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 6,0%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 5,3%.

Depoziti su dostigli iznos od 18,3 milijarde KM, uz ostvareni rast u iznosu od 701,9 miliona KM ili 4,0% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 388,6 miliona KM ili 4,4% i iznose 9,2 milijarde KM.

Uzeti krediti iznose 803,9 miliona KM, sa učešćem od 3,5% u ukupnoj pasivi i smanjena su za 59,0 miliona KM ili 6,8% u odnosu na kraj 2018. godine.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.06.2019. godine iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 108,7 miliona KM ili 3,7% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

Učešće ukupnog kapitala u izvorima na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 13,3%. Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i povećan je za 192,1 milion KM ili 7,7% u odnosu na kraj 2018. godine.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.06.2019. godine iznosi 17,7% I veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.