Adnan Terzić na čelu NO Elektroprivrede BiH, pogledajte i ostala kadrovska rješenja Vlade FBiH

0

Vlada FBiH je Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala saglasnosti za za donošenje odluka o razrješenju dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, zbog isteka mandata, te o imenovanju, na mandatni period od četiri godine, na ove pozicije Adnana Terzića (predsjednik), Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, lzudina Džafića i Seada Rešidbegovića (članovi).

Vlada je imenovala Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine u sastavu Miroslav Ćorić (predsjednik), Amira Mašović, Senaid Šabanović, Nermin Isović i Saša Grabovac (članovi).

Federalna vlada je Enru Mehmediku Suljić imenovala za članicu Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na period do isteka mandata na koji je imenovan predsjednik Nadzornog odbora KCUS-a.

Vlada FBiH je Jasmina Rustemija opunomoćila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo.

Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo data je prethodna saglasnost za razrješenje Senada Imamovića s mjesta vršioca dužnosti direktora, radi isteka perioda na koji je imenovan. Istovremeno je prethodna saglasnost data za imenovanje Isme Hebibovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Zbog isteka mandata su razriješeni i vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, te je data prethodna saglasnost za imenovanje Davora Tomića, Bojana Domića, Mirsada Brekala, Suzane Petrović, Tihomira Čelana i Gordana Galića za vršioce dužnosti članova ovog NO, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada je dala prethodnu saglasnost da, zbog isteka mandata, budu razriješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, kao i da na ove pozicije, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu privremeno imenovani Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Žarko Pušić, Zijo Brzina, Edin Šišić, Amir Karić i Nurdin Sadiković.

Prethodne saglasnosti date su za razrješenje vršilaca dužnosti članova

Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, odnosno za privremeno imenovanje na ove pozicije, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, Fuada Čibukčića, Almine Pilav – Delić, Nedina Dedića, Mugdima Mandžuke, Ibrahima Velića i Vjekoslava Ivankovića.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata. Vlada je, također, saglasna da na ove dužnosti privremeno, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu imenovani Davorka Šaravanja, Ivan Jozić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka.

Prethodnu saglasnost Vlade dobila je Odluka da, zbog isteka mandata, budu razrješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te da na period do najviše tri mjeseca, odnosno okončanja konkursne procedure, za privremene članove Nadzornog odbora budu imenovani Ševkija Okerić (predsjednik), Ismet Zejnirović, Maida Hadžiarapović, Vlado Džoić i Amila Pilav-Velić.

Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje, zbog isteka mandata, vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Prethodna saglasnost data je i za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci: Kristijana Milasa (v.d. direktor), Zdenka Propadala (v.d. izvršni direktor za tehničke poslove), Darka Lakića (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove) i Milana Vukoju (v.d. izvršni direktor za pravne i opće poslove).

Danas donesenim Rješenjem, Vlada je Eugena Šuška, na lični zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Za člana ovog UO je privremeno, na period do 60 dana, izmenovan Anđelko Mikulić.

Danas je Irhan Džambić imenovan za predstavnika Vlade FBiH u Monitoring timu Vijeća ministara BiH za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2016. – 2019. godina.

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti dosadašnje članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove FBiH, a na ove pozicije su, na četverogodišnji period, imenovani Jasminka Bratić (predsjednica), Vedran Markotić, Emir Sijamhodžić, Dragan Mikulić i Elvedin Gadara (članovi).

Za predstavnicu Vlade FBiH u Radnoj grupi za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini danas je imenovana Emira Slomović.

Usvojivši izvještaj Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, koji se odnosi na JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, Vlada je danas donijela zaključak o okončavanju postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog nepostojanja iskazanog interesa za učešće na javnom konkursu.