Za utopljavanje zgrada u Sarajevu 8 miliona KM

0

Federalna vlada je u četvrtak prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama u Sarajevu, u iznosu do 8.000.000 eura.

Sredstva će biti korištena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada različitih namjena u Sarajevu (škole, bolnice, vrtići i javne zgrade od općeg interesa).

Rok otplate ovog zajma je 13 godina, uz trogodišnji grace period uključen u rok otplate.

Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Date su saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i Kantona Sarajevo, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Konačnu odluku o prihvatanju ovog zaduženja dat će Parlement FBiH.