Za nova zapošljavanja u BiH 50 miliona eura

0

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za Projekt podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 50 miliona eura.

Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano 29 miliona eura, a Republici Srpskoj 21 milion eura. Cilj projekta je povećavanje zaposlenosti u privatnom sektore nezaposlenih koji su evidentirani  kod javnih službi i koji traže posao.  

Očekuje se da bi realizacijom ovog projekta oko 33 hiljade nezaposlenih moglo naći posao, među kojima više od osam hiljada mladih. Provođenjem ovog projekta nezaposlenima, u prvom redu mladim i ranjivima kategorijama koji aktivno traže posao, želi se pomoći da steknu vještine i znanja potrebna za rad u privatnom sektoru. Projekt će pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika koji aktivno traže posao, a poslodavcima da ostvare bolje kontakte i komunikaciju na tržištu rada.      

Period otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, a datum zatvaranja ovog projekta je 1. oktobar 2021. godine.   

Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Usvojen Akcioni plan za realizaciju preporuke iz Izvještaja EK o napretku  BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, uz sugestije na sjednici, koji predstavlja cjelodržavni dokument sa 634 mjere koje će provesti nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta.

Riječ je mjerama koje će biti provedene najvećim dijelom do februara 2018. godine u oblastima reforme javne uprave, funkcioniranja pravosuđa, borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, ljudskih prava i zaštite manjina, slobode izražavanja, tržišne ekonomije i poboljšanja uvjeta za ulaganja, kao i u turizma.

Značajan dio paketa mjera usmjeren je na unapređenje uvjeta za zapošljavanje, bolju socijalnu i zdravstvenu zaštitu te razvijanje evropskih standarda u obrazovanju i povezivanje s tržištem rada, kao i jačanje kapaciteta  za istraživanje i inovacije.     

Akcioni plan ima veoma visok stepen usaglašenosti, a za samo 20 mjera nadležna ministarstva i druga tijela uprave u Bosni i Hercegovini obavit će dodatne konsultacije radi potpunog usaglašavanja i njihovog provođenja.

U prošloj godini rast izvoza za 4,8 %

„Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene u 2016. godini iznosio je 25,55 milijardi KM, što je za 716,76 miliona KM ili 2,89 posto više u odnosu na godinu ranije“, navodi se u Analizi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na današnjoj sjednici. 

U prošloj godini uvezena je roba u vrijednosti od 16,14 milijardi KM, što je za 1,81 posto više u odnosu na godinu ranije, dok je ukupan izvoz rastao za 4,8 posto i iznosio je 9,42 milijarde KM.

Trgovinski deficit u 2016. godini iznosio je 6,72  milijarde KM, što je za 2,07 posto manje u odnosu na 2015. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini iznosila je 58,35 posto.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom opsegu robne razmjene učestvuje sa 65,18 posto, slijede zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” s udjelom od 13,5 posto, dok ostale zemlje učestvuju s 21,32 posto.

Izvoz u Evropsku uniju ostvaruje učešće sa 71,52 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,48 posto u ukupnom bh. uvozu.

Od glavnih trgovinskih partnera, pojedinačno, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo s Austrijom (90,08 %), Njemačkom (74,72 %), Slovenijom (73,95%), Italijom (59,97 %), Turskom (56,65 %), Hrvatskom (54,22 %)  te sa Srbijom (51,25 %).

I dalje raste  industrijska proizvodnja i zaposlenost u BiH

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – decembar 2016. godine, u kojoj se navodi rast industrijske proizvodnje od 4,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Broj zaposlenih je povećan za tri posto i iznosio je 738,4 hiljade, čime je stopa registrirane nezaposlenosti u BiH smanjena i iznosi 40,9 posto, dok je u decembru 2016. godine broj registriranih nezaposlenih osoba smanjen za 5,1 posto i iznosio je 510 hiljada.

Zaštititi domaću poljoprivredu i  prehrambenu industriju  

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nastavit će započete aktivnosti i zajedno sa svim nadležnim institucijama i organima u oblasti poljoprivrede u BiH osigurat će poduzimanje potrebnih mjera radi zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, uključujući i unapređenje zakonske regulative u ovoj oblasti.  

Ovo se navodi u Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o poduzetim i provedenim mjerama za poboljšanje uvjeta vanjskotrgovinskog poslovanja i podrške domaćoj proizvodnji u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini.

Ovo ministarstvo u saradnji s nadležnim institucijama na državnom i entitetskom nivou u prethodnom periodu provelo je set mjera za osiguranje i poboljšanje uvjeta izvoza poljoprivrednih proizvoda životinjskog i biljnog porijekla na tržište Evropske unije i trećih zemalja, prije svih Ruske Federacije i Republike Turske.

U Informaciji je istaknuto da je adaptacijom SSP-a došlo do liberalizacije bh. tržišta, ali i povećanja izvoznih kvota određenih proizvoda iz BiH. Tako su, između ostalog, povećane kvote za izvoz ribe, i to za pastrmku postojeća kvota sa 60 tona povećana je na 500 tona, za šarana postojeća kvota sa 60 tona povećana je na 140 tona, dok je po nultoj stopi carine omogućen izvoz po 30 tona orade i brancina. Postojeća kvota za šećer je povećana  s 12.000 tona na 13.210 tona, a kvote za izvoz vina iz BiH u EU povećane su sa 16.000 hektolitara na 40.600 hektolitara. Najavljeno je brzo rješavanje tehničkog problema i nesmetani izvoz roba u skladu s odobrenim kvotama.  

CERT smanjuje rizik za investitore  

Vijeće ministara BiH, uz korekcije na sjednici, donijelo je Odluku o određivanju Tima za odgovor na računarske incidente za institucije Bosne i Hercegovine (CERT) u okviru Ministarstva sigurnosti BiH – Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme, a u skladu s preporukama EU i NATO-a u ovoj oblasti. 

Na ovaj način djeluje se preventivno i jača sigurnost te stvaraju uvjeti za pravovremenu reakciju na neovlašteni upad u informaciono-komunikacione sisteme institucija BiH.

Uspostavom CERT-a značajno će se poboljšati slika BiH i smanjiti rizik za investitore s obzirom da su skoro svi investicioni procesi i evidencije informatizirani i internetski  povezani.  

Donošenjem ove odluke doprinosi se harmonizaciji propisa u ovoj oblasti u BiH i primjeni  preporuka  EU u borbi protiv kibernetičkog kriminala, koji se sve više negativno odražava na građane, javne i privatne institucije, biznis te društvo u cjelini.

Provesti akcioni plan za stvaranje regionalnog elektroenergetskog tržišta

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju o inicijativi „Western Balkan 6 – Zapadni Balkan 6“ i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da s ostalim partnerima definira vremenski okvir za provođenje akcionog plana te da aktivno radi na njegovoj implementaciji.

Akcioni plan sadrži oko 40 aktivnosti koje će zajednički provesti nadležni organi BiH i entiteta kako bi se unaprijedili kapaciteti institucionalnih struktura potrebnih za funkcioniranje regionalnog elektroenergetskog tržišta u skladu s Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice i relevantnom pravnom stečevinom Evropske unije.

Cilj je realizirati inicijativu šest država regiona, članica Energetske zajednice Juigoistočne Evrope, o uspostavljanju elektroenergetskog tržišta.  

Implementacija inicijative „Zapadni Balkan 6“ će direktno utjecati na bolju organizaciju internog tržišta električne energije u BiH, što će omogućiti kupcima električne energije da raspolažu boljom ponudom usluge snabdijevanja energijom, a u isto vrijeme će omogućiti domaćim elektroprivrednim poduzećima da lakše plasiraju svoje viškove električne energije na tržišta zemalja regije.

Postignut napredak u provođenju  preporuka GRECO-a

„U Bosni i Hercegovini kontinuirano se provode reforme i odlučno djeluje na provedbi preporuka GRECO-a te je postignut značajan i opipljiv napredak u pogledu njihovog provođenja izmjenama legislative za borbu protiv korupcije i finansiranja stranaka“, navodi se u Informaciji o sačinjavanju Dodatnog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Usvojen  je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH te entitetski zakoni u ovoj oblasti, a Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH krajem prošle godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH.

Istovremeno je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, u koji su ugrađene određene preporuke GRECO-a, čime je ovaj zakon dodatno unaprijeđen.

Hitno propisati nadležnosti inspekcija za službene kontrole GM hrane

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informacija o aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na uspostavi sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH.

Agencija za sigurnost hrane BiH će po hitnoj proceduri pripremiti pravilnik o dopunama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Cilj je precizno i jasno definirati nadležnosti inspekcijskih organa u dijelu koji se odnosi na službene kontrole genetički modificirane hrane i hrane za životinje u svim fazama, uključujući i službenu kontrolu pri uvozu.

Save