Vlada FBiH odobrila: Zeleno svjetlo za projekt od 180 miliona KM

0

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, dopunom Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, uvrstila još dva projekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Riječ je vjetroelektrani “Vjetroelektrana Vlašić” 50 MW” i fotonaponskoj elektrani “FNE EPHZHB 1” od 150 MW. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U razlozima za donošenje ove odluke, između ostalog, je pojašnjeno da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo predložilo da se dopuni ova odluka s ciljem uvrštavanja projekata VE Vlašić, 50 MW, na lokalitetu Vlašića, Općina Travnik.

Također je navedeno da je Projekat VE Vlašić uvršten u Program javnih investicija Federacija BiH, te da se nalazi na listi ključnih budućih projekata i u Okvirnoj energetskoj strategiji Federacije BiH.

Prema podacima iz studije izvodljivosti ova vjetroelektrana imala bi do 18 agregata sa mogućom godišnjom proizvodnjom od 112 do 116 GWh, a ukupna investicija, prema tehničko-investicionoj dokumentaciji, iznosila bi oko 180 miliona KM.

Dopunom odluke stvaraju se pretpostavke za pokretanje postupka eksproprijacije radi izgradnje VE Vlašić, a uvrštavanje ovog projekta na listu projekata iz Odluke, bio bi pokazatelj da je ovaj projekat od značaja za Vlada Federacije BiH, te i da po ovom osnovu zavrjeđuje da bude na listi projekata za sufinansiranje putem Investicijskoga okvira za Zapadni balkan (WBIF).

Za drugi projekt, obrazloženo je da se JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar obratilo Ministarstvu dopisom kojim se predlaže dopuna Odluka o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH s ciljem uvrštavanja projekta FNE „EPHZHB 1“ u Odluku.

Ovaj projekt (150 MW) realizira se u Općini Stolac, te je zemljište na kojem se planira graditi elektrana u vlasništvu JP EP HZHB d.d Mostar, a privredno društvo nosilac koncesionog prava na izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane.  

Također, obrazloženo je da je razvoj ove elektrane od općeg značaja za lokalnu, ali i regionalnu zajednicu, kako u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih gasova tako i u finansijskom smislu. Ocjenjeno je da je razvoj projekta ove vrste i veličine od kapitalne važnosti za Općinu Stolac.