Vlada FBiH donijela kadrovska rješenja za nadzorne odbore

0

Vlada FBiH na današnjoj sjednici dala je prethodnu saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Istovremeno je data prethodna saglasnost Skupštini za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Selvedina Subašića, Izudina Džafića, Safeta Isića i Ramiza Kikanovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
 
Federalna vlada je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

Donese su i odluke o utvrđivanju kriterija i o ponovnom raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ovih privrednih društava. Utvrđen je i tekstovi obavještenja o poništavanju javnih konkursa, kao i njegovom ponovnom raspisivanju.
 
Danas je doneseno Rješenje o imenovanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za Federalnu vladu.

U radno tijelo su imenovani Mersiha Udovčić, Zdravko Buljeta i Goran Brkić.
 
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje, zbog isteka mandata, dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Armina Zulkića (predsjednik), Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum (članovi) za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP BH Pošta Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku, a za Skupštinu Konfekcije Borac d.d. Travnik Ernu Buzaljko.