Utvrđen javni interes za igradnju dionice autoceste Počitelj-Zvirovići na Koridoru Vc

0

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku kojom se utvrđuje da je eksproprijacija nekretnina, u skladu sa Dodatnim Elaboratom u k.o. Dretelj, Šurmanci i Bivolje Brdo, na dionici autoceste Počitelj – Zvirovići na Koridoru Vc, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, kojem se istovremeno nalaže da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iz vlastitih sredstava, putem međunarodnih kredita i djelomično grant sredstvima, a za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U razlozima za donošenje ove odluke, između ostalog, je navedeno da je u dijelu dionice autoceste Počitelj-Zvirovići došlo do dopune Elaborata eksproprijacije prilikom izgradnje navedene dionice autoceste, te da je bilo potrebno da Vlada FBiH donese odluku o utvrđivanju javnog interesa za dionicu autoceste Počitelj-Zvirovići na Koridoru Vc u skladu sa pomenutim dadatnim Elaboratom eksproprijacije.

Inače, Federalno ministarstvo je odluku predložilo na inicijativu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.