Usvojena strategija upravljanja javnim finansijama

0

Federalna vlada je usvojila Strategiju reforme upravljanja javnim financijama (UJF) u Federaciji BiH za period od 2021. do 2025. godine, koja će biti objavljenja na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljena Parlamentu FBiH radi informiranja.

Strategija obrađuje svaki segment upravljanja javnim financijama, od prikupljanja javnih prihoda, upravljanja rashodima, javnim dugom, javnim investicijama do unutarnje kontrole i vanjske revizije, s namjerom da budu provedene značajne reforme. Dokument je izrađen imajući u vidu poseban značaj jačanja ove oblasti za daljnji ekonomski napredak unutar FBiH, te pruži snažan oslonac za reforme čija je provedba planirana u drugim sektorima, kao i da bude u mogućnosti odgovoriti zahtjevima koje proces pridruživanja EU postavlja pred čitavu BiH.

U izradi strategije su sudjelovali Federalno ministarstvo financija i Ured za reviziju institucija u FBiH, a obavljene su konzultacije sa svim kantonima i Savezom općina i gradova FBiH.

Provedba Strategije zahtijevat će proaktivno sudjelovanje svih razina vlasti unutar FBiH i proračunskih korisnika FBiH.

Ovo je druga strategija reforme UJF FBiH i kroz nju je planiran nastavak i nadogradnja aktivnosti iz Strategije od 2017. do 2020. godine, kao i nove mjere i aktivnosti. Strategija uključuje ključne reformske mjere i aktivnosti planirane kroz Strategiju razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH od 2020. do 2025.

Strategijom su predviđena unaprjeđenja funkcija UJF koje su direktno ili indirektno predmet budućih pregovaračkih poglavlja sa EU, a odnose se na oporezivanje, ekonomsku i monetarnu politiku, carinsku uniju, financijski nadzor, te financijske i proračunske odredbe.

Od značaja za proces pristupanja EU, Strategija reforme UJF će podržati dijalog sa EU o reformskim prioritetima za ovu oblast i omogućiti efikasnije korištenje sredstava pretpristupne pomoći EU.