Sve banke u FBiH u plusu, dvije daleko ispred ostalih

0

Banke u Federaciji BiH u prvoj polovini ove godine ostvarile su zaradu od 174,8 miliona KM, što je za 23,1 milion KM ili 15,2 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za bankarstvo FBiH.

Svih 15 banaka su poslovale pozitivno. Najveću zaradu imale su UniCredit i Raiffeisen Bank sa po oko 57 miliona KM.

Krediti su zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 620 miliona KM ili 5%.

Krediti odobreni privatnim preduzećima ostvarili su rast u iznosu od 217 miliona KM ili stopu rasta od 3%, tako da su na dan 30.06.2018. godine dostigli iznos od 6,5 milijardi KM, te su imali učešće u ukupnim kreditima od 47,2%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su rast u iznosu od 295 miliona KM ili stopu rasta od 5%, sa istim učešćem u odnosu na kraj 2017. godine (48,2%) i na dan 30.06.2018. godine iznosili su 6,7 milijardi KM.

Učešće kvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 9,7% na 9%, kao rezultat kreditnog rasta i smanjenja ukupnih NPL-ova u iznosu od 34 miliona KM ili 3%.

U FBiH na dan 30.06.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 485 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.718 osoba.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora sa 30.06.2018. godine iznosi 21 milijardu KM i za 0,8 milijardi KM ili 4% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Ulaganja u vrijednosne papire su u drugoj polovini 2018. godine iznosila 1,2 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%.

Depoziti su dostigli iznos od 16,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 789 miliona KM ili 5% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 78,9% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 251 milion KM ili za 3%, i iznosili su 8,5 milijardi KM.

Ukupni kapital na dan 30.06.2018. godine iznosi 2,9 milijardi KM, od čega dionički kapital iznosi 1,2 milijarde KM.

Učešće ukupnog kapitala u izvorima na nivou bankarskog sektora iznosi 13,7%. Regulatorni kapital iznosi 2,6 milijardi KM i povećan je za 47 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj 2017. godine, bez promjene u strukturi.

Osnovni kapital povećan je za 37 miliona KM ili 2%, dok je dopunski kapital povećan za 10 miliona KM ili 3% u odnosu na kraj 2017. godine.