Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencije za bankarstvo FBiH i Evropske centralne banke

0

Predstavnici Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Evropske centralne banke (ECB) potpisali su danas Memorandum o razumijevanju.

Svrha Memoranduma je utvrđivanje saradnje i mehanizama za razmjenu informacija između ECB i FBA, nadležnog supervizorskog tijela Federacije Bosne i Hercegovine. Takva saradnja je ključna kako bi se promovisali integritet, stabilnost i efikasnost nadziranih subjekata.

Memorandum je nastao kao posljedica konstruktivnih pregovora i procesa usklađivanja regulative FBiH sa regulativom EU i na ovaj način daje pristup FBA najvećem nivou saradnje koje imaju suprevizori zemalja koje nisu članice EU.

Ovim Memorandumom osigurat će se djelotvorna razmjena informacija o nadzoru u svrhu izvršenja ovlasti Nadležnih tijela nad nadziranim subjektima, do mjere dozvoljene zakonom, i u skladu sa Osnovnim načelima djelotvornog nadzora banaka Bazelskog Odbora za nadzor banaka.

„Na ovaj način dodatno će se doprinijeti jačanju stabilnosti subjekata bankarskog sistema FBiH i unapređivanju njihovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja. Memorandum je još jedno u nizu velikih priznanja od strane međunarodnih institucija za profesionalno i neovisno djelovanje FBA i njenih uposlenika – izjavio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

U ime FBA Memorandum o razumijevanju je potpisao direktor FBA Jasmin Mahmuzić, a u ime ECB-a predsjednica Nadzornog odbora ECB-a Daniele Nouy i potpredsjednica Nadzornog odbora Sabine Alice Lautenschlager.