Od juče na snazi: Šta donosi Novi Zakon o radu FBiH

0

Sve osobe koje danas stupe u radni odnos poslodavac je dužan odmah prijaviti te im u roku od nekoliko sati dostaviti kopije prijava na obavezno osiguranje, piše Večernji list BiH. Također, od jučer na prostoru FBiH vrijedi drugačiji obračun plata, godišnji odmor duži je nekoliko dana, kao i druga pravila kada je riječ o bolovanju…

Prava radnika

Naime, nakon brojnih izmjena i dorada te odluke Ustavnog suda, jučer je na snagu stupio novi Zakon o radu na području Federacije BiH, koji bi trebao urediti odnose između poslodavca i radnika. Cilj ovog zakona je, između ostalog, i omogućavanje što bolje, pravednije i efikasnije zaštite prava radnika te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, osiguranja jednakih uslova rada i sprečavanje nerealnih utuživanja po osnovi različito regulisanih prava iz radnog odnosa.

Kolektivni ugovor

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plata. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovi potreba procesa rada može definisati isključivo poslodavac. Izmijenjen je i član 78. tako da Vlada FBiH utvrđuje najnižu platu nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Ujedno, bruto društveni proizvod određen je kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Evropske unije. Članovima 9, 10. i 11. smanjen je postotak potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisutnosti i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, učestvuju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora. Uvedena je i odredba koja osigurava da kolektivni ugovor može vrijediti za teritoriju FBiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju osiguravanja jednakih uslova rada.

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim dokumentom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava, ako kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, da svojom interventnom mjerom osigura neometano i kontinuirano ostvarivanje radničkih prava.

Na novi način je regulisano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. marta sljedeće godine.