Nagli rast kamata stanovništvu u FBiH

0

U trećem kvartalu ove godine došlo je do naglog rasta bankarskih kamata stanovništvu u Federaciji BiH, piše BiznisInfo.

Efektivna kamatna stopa na kredite stanovništvu bila je stalnom padu posljednjih godina, sve do sredine ove godine, kada je u prosjeku iznosila 7,11 posto.

No, trećem kvartalu ove godine dolazi do preokreta i skoka kamata, pa je tako prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na nivou bankarskog sektora na kredite stanovništvu iznosi 8,55 posto.

Ovaj podatak vidljiv je iz tabele o kretanju kamatnih stopa koja je objavljena u okviru posljednjeg izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH.

U tabeli se daje prikaz nominalnih (NKS) i efektivnih kamatnih stopa (EKS) na kredite privredi i stanovništvu.

Za potrebe korisnika kredita, prilikom analize trenda kamatnih stopa relevantno je pratiti kretanje ponderisane EKS, s obzirom da uključuje sve troškove koje korisnik plaća, a koji su direktno povezani sa kreditom, tj. uslovima korištenja kredita i koji ulaze u obračun cijene kredita (na primjer troškovi za obradu kredita, troškovi premije osiguranja kod fizičkih lica ako je osiguranje uslov za odobravanje kredita, zatim drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje plaća klijent, a uslov su za korištenje kredita).

– Evidentno je da su u posmatranom periodu EKS na kratkoročne kredite imale kontinuirani trend smanjenja do juna 2018. godine, da bi u trećem kvartalu 2018. godine zabilježile rast, u oba sektora (privreda i stanovništvo) – navodi se u izvještaju.

Kod dugoročnih kredita evidentan je opadajući trend EKS-a tokom 2018. godine, u oba sektora.

– Posljedično, kod ukupno ponderisanih EKS na kredite zabilježen je porast u trećem kvartalu 2018. godine, pri čemu je kod kredita odobrenih privredi prisutan opadajući trend, a kod stanovništva rastući trend u pogledu visine EKS – navodi se u izvještaju.