Gubitak Krajina osiguranja u prvoj polovini godine blizu 8 miliona KM

0

Poslovanje sa milionskim gubitkom, nepokrivene tehničke rezerve, poreski dug, ugrožena tekuća likvidnost i stalnost poslovanja glavni su razlozi zbog kojih su revizori dali mišljenje sa rezervom za polugodišnje finansijske izvještaje krajina osiguranja Banjaluka.

Revizija koju je obavila kuća “EF revizor” iz Banjaluke pokazala je da je Krajina osiguranje u prvoj polovini godine iskazalo neto gubitak u iznosu od 7,78 miliona, odnosno poslovni gubitak od 7,22 miliona KM. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja iznosili su 4,69 miliona KM i manji su u odnosu na isti period prethodne godine za osam odsto. Revizori su utvrdili da je novčani tok društva od 959.151 KM negativan.

Kratkoročne obaveze društva su nadmašile tekuću imovinu za 3,51 milion KM, a koeficijent likvidnosti od 0,67 jasno pokazuje da Krajina osiguranje može dospjeti u probleme sa izmirivanjem kratkoročnih obaveza prema dobavljačima i povjeriocima na dan njihovog dospijeća.

“Gubitak Krajina osiguranja ranijih godina od 3,13 miliona uz neto gubitak iz prvog polugodišta ove godine dostiže 11,09 miliona KM, odnosno 81,16 odsto osnovnog kapitala registrovanog u sudskom i drugim zakonskim registrima, što direktno ugrožava načelo stalnosti poslovanja”, istakli su revizori.

Tehničke rezerve Krajina osiguranja na kraju juna iznosile su 8,25 miliona KM i pokriveno je samo 55,61 odsto, dok za njihovo pokriće nedostaje još 3,66 miliona KM. Zbog problema sa obezbjeđenjem tehničkih rezervi kompanija je za tromjesečni izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda krajem juna od ovlašćenog aktuara dobilo konačno negativno mišljenje.

Krajina osiguranje krajem prošle godine kroz proces dokapitalizacije promijenilo vlasnika, a od ulaska novih akcionara Navena Agarvala i Gupte Nete ovo društvo trese kriza zbog brojnih sumnjivih finansijskih transakcija i odluka. Direktori su mijenjani kao na traci, a uslijedili su i otkazi radnicima, zbog čega je došlo i do protesta zaposlenih. Nakon zahtjeva radnika i ulaska policije u ovo društvo, reagovala je i Agencija za osiguranje RS koja je krajem jula uvela prinudnu upravu čime su prestale nadležnosti direktora, prokurista, Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine akcionara, a za vanrednog upravnika imenovan je Miroslav Lazendić.

Radnici

Krajina osiguranje je u prvoj polovini godine sa zakašnjenjem isplaćivalo plate radnicima i uplaćivalo poreze i doprinose.

Do kraja juna nisu isplaćeni porezi i doprinosi za mart, maj i jun dok su plate za mart i maj isplaćene. Društvo je krajem juna zapošljavalo 104 radnika, odnosno 26 manje u odnosu na kraj 2015. godine.

Finansijski pokazatelji društva

7,78 miliona KM – polugodišnji neto gubitak

3,13 miliona KM – gubitak iz ranijih godina

55,61% pokrivenost tehničkih rezervi

0,67 koeficijent likvidnosti

(Glas Srpske)