Zahuktava se rad na Garanciji za zapošljavanje na Zapadnom Balkanu

0

Po uzoru na slične sheme u državama članicama EU, Garancija za mlade opredijeljena je da podrži svaku osobu mlađu od 30 godina koja nije zaposlena, na školovanju ili obuci (tzv. NEETs). Ova opredijeljenost mladim ljudima daje kvalitetnu ponudu zapošljavanja, pripravništva, učenja uz rad ili kontinuiranog osposobljavanja i obuke tokom četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla.

Dana 14. oktobra 2021. godine, Evropska komisija, zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR), Evropskom fondacijom za obuku (EFT) i predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana pokrenula je prvu fazu procesa koji će dovesti do formulisanja Plana implementacije Garancije za mlade u svim privredama Zapadnog Balkana do juna 2022. godine.

Ovaj događaj uslijedio je nakon usvajanja Deklaracije Zapadnog Balkana o obezbjeđivanju održive integracije mladih na tržište rada  na sastanku ministara EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnim pitanjima u julu 2021. godine, te sljedstvenog  uspostavljanja Instrumenta EU / MOR-a za tehničku pomoć za Garanciju za mlade.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, relevantne institucije i akteri sa Zapadnog Balkana dobiće podršku MOR-a i ETF-a prilikom koncipiranja, implementacije i unapređenja shema Garancije za mlade.

Sastanku sa partnerima sa Zapadnog Balkana prisustvovali su Matje Buske, iz Generalne direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Luis Prats, iz Direkcije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Danijela Zampini, viši stručnjak za zapošljavanja MOR-a, i Ćezare Onestini, direktor ETF-a.

Ćezare Onestini čestitao je predstavnicima Zapadnog Balkana na posvećenosti unapređenju politika za prelazak mladih u svijet rada, što je ključan izazov u regionu gdje je nezaposlenost i dalje velika, a situaciju dodatno pogoršala epidemija Covid-a 19. Matje Buske je dodao: „Drago mi je da vidim napredak – neki od vas već su formirali grupu sa učešćem različitih aktera, imenovali odjeljenje koje će djelovati kao koordinator Garancije za mlade i u taj proces uključili razne partnere. Sjeverna Makedonija već napreduje na implementaciji, takođe uz podršku EU”. Danijela Zampini podsjetila je na složenost implementacije shema Garancije za mlade kao značajne inovacije u okviru politike zapošljavanja mladih, koja je u ranijem periodu predstavljala izazov za države članice EU na više frontova. „„Imajući u vidu poteškoće sa kojima se suočavaju neke države članice EU”, prokomentarisao je Luis Prats, „ovaj put smo otišli korak dalje i obezbijedili pristup tehničkoj pomoći ETF-a i MOR-a kroz Instrument za tehničku pomoć“.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, institucije zemalja na Zapadnom Balkanu imaju pristup vrhunskoj tehničkoj pomoći i savjetima o politici zasnovanoj na potražnji, koji se realizuju u kratkom roku. Stručne misije MOR-a i ETF-a koje je moguće organizovati u kratkom roku mogu podržati pregled stanja, mapiranje, pripremu dokumenata i analitičke aktivnosti, kao i tehničke seminare, istraživanja orijentisana na djelovanje i naprednu obuku. MOR i ETF omogućiće nekoliko razmjena stručnih znanja, kao i razmjenu politika na nivou regiona i zemalja o konkretnim tehničkim dimenzijama Garancije za mlade. Ovaj instrument politike je osnovni prioritet u okviru Ekonomsko- investicionog plana EU za region. Kao takav, može biti katalizator za ostvarivanje mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi u zelenoj, digitalnoj i kreativnoj ekonomiji, kao i sektoru njege.