Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt Budžeta KS za 2017.

0

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 61. sjednici utvrdila Nacrt Budžeta KS za 2017. godinu u iznosu od 711.250.000 KM te ga uputila prema Skupštini Kantona Sarajevo.

Prema predviđenoj dinamici i zakonskim procedurama, kantonalni budžet za narednu godinu trebao bi biti usvojen do kraja decembra ove godine.

Budžet KS za narednu godinu u prihodovnoj strani obuhvata prihode iz budžeta koji iznose 671.408.300 KM, a koji u sebi sadrže prihode od poreza i neporezne prihode kao što su prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovinske naknade te prihodi od sopstvenih djelatnosti.

Sa budžetskim  prihodima,  prihodi korisnika od 39.841.700 KM  čine ukupan iznos Budžeta.

Sa pozicije rashoda, kapitalnih izdataka i izdataka iz prihoda, predloženo je da za tekuće izdatke bude izdvojeno 335.740.700 KM, za tekuće transfere 223.649.200 KM, a za kapitalne transfere predviđena su sredstva od 88.150.900 KM.

Pored gore navedenog, ova pozicija podrazumijeva izdatke za obaveze po kreditima u iznosu od 7.108.900 KM, zatim  izdvajanje sredstava za pozajmice u iznosu od 4.351.000 KM  kao i za otplatu dugova u iznosu od  39.057.000 KM uz akumulirani deficit iz proteklih godina od 9.000.000 KM.  U narednoj godini predložena tekuća rezerva bi iznosila 4.192.300 KM.

Na istoj sjednici sa pozicije Tukuće rezerve za 2016. godinu Vlada je odobrila izdvajanje 240.000 KM koja će biti usmjerena preduzeću Bags Energotehnika  za izmirenje dugovanja i obezbjeđenje tekućih energenata za ovogodišnju grijnu sezonu stanovnika Vogošće.