Vlada FBiH usvojila Strategiju upravljanja dugom od 2021. do 2023.

0

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom od 2021. do 2023. godine, koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Federacije BiH u promatranom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih investicija Federacije BiH 2021.-2023. i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH za to razdoblje. Strategija sadrži planove financiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine na vanjskom i unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strategijskih ciljeva.

Ti ciljevi su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

S ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u Bosni i Hercegovini, pretpostavke troškova i cijena, za razdoblje koji pokriva Strategija, urađene su u suradnji s ministarstvima financija Bosne i Hercegovine i Republike Srpkse, te Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom Vlade FBiH obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH koji je odobrio Parlament BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi proslijeđivanja krajnjim korisnicima, kao i ukupan unutarnji dug.

Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu od 5.832,6 milijuna KM (3.662,4 milijuna dolara) ili 26,40 posto BDP-a FBiH, a sastoji se od vanjskog duga od 4.982,7 milijuna KM (3.128,7 milijuna dolara) ili 85,43 posto, te unutarnjeg od 849,9 milijuna KM (533,6 milijuna dolara) ili 14,57 posto portfelja duga.

Portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,5 posto, a prosječno vrijeme dospijeća za unutarnji dug je 3,3 godine, a za vanjski 6,2 godine.

Na osnovu postojećeg portfelja duga, očekivanog makroekonomskog okvira u trogodišnjem razdoblju, dostupnih izvora financiranja, a uzimajući u obzir pretpostavke budućih cijena i troškova zaduživanja, pripremljeno je nekoliko alternativnih strategija.

Federalna vlada danas je usvojila i izvješće o provedbi Strategije upravljanja dugom u 2020. godini.

Oba usvojena dokumenta bit će objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija i biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja.