Utvrđena visina plata direktora i naknade u odborima zavoda Pazarić, Drin, Bakovići…

0

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom utvrđuje visinu plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine – Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.

Mjesečna neto plata direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Odluku o visini plate utvrđuje upravni odbor ustanove u skladu s rezultatima rada i finansijskim mogućnostima ustanove.

Mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 posto od prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a 80 posto za predsjednike.