Usvojena Ekonomska politika Vlade FBiH 2020-2022.

0

 Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojena je Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina. Usvajanje ovog dokumenta je obveza na temelju Zakona o proračunu FBiH.

Ekonomska politika za razdoblje 2020.-2022. rađena je u 2019. godini, u kojoj je zabilježen rast ekonomije Federacije BiH iznad prosjeka Europske unije.
 
U izradi Ekonomske politike, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja, sudjeluju i sva federalna ministarstva koja, u sklopu svojih nadležnosti i sukladno strategijskim ciljevima resora, definiraju politike iz nadležnosti ministarstava.
 
Prioriteti Vlade FBiH u ovom razdoblju će biti usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Federalna vlada će, u saradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlantskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
 
Ekonomska politika Vlade FBiH 2020.-2022. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja će biti provođena u ovom razdoblju i precizira politike koje je nužno provesti u trogodišnjem periodu kako bi bili dostignuti zacrtani ciljevi.