Ulažu još 6,3 mil KM u Srebrenicu, investiraju širom BiH

0

Rudnik olova i cinka Gross PJ Srebrenica nastavio je da iz godine u godinu bilježi rekordnu proizvodnju rovne rude, a u 2018. su otkopali 356.000 tona, pokazuje godišnji izvještaj o poslovanju Rudnika.

Rudnik Gross je, pored rekordne proizvodnje, posebnu pažnju u toku 2018. godine posvetio stvaranju uslova za dobijanje rude sa eksploatacionog polja “Vitlovac”, gdje je rađeno na  pripremi prilaznog puta i dijela pratećih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini, taj rudnik kod Srebrenice pokrenuo je i postupak dobijanja neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju novog flotacijskog odlagališta, što će biti značajna i velika investicija u narednih nekoliko godina, a koja ujedno predstavlja preduslov za nastavak i povećanje proizvodnje.

Investiciona ulaganja su u prethodnoj godini u Rudniku iznosila 4.411.107 KM, čime je suma uložena u Gross u koncesionom periodu dostigla 41.881.972 KM.

Obaveza ukupnog ulaganja predviđena tokom cijelog perioda trajanja koncesionog ugovora je time već sada premašena za skoro 14 miliona. Rudnik je sve investicione aktivnosti preduzimao s ciljem da osigura kontinuitet proizvodnje, sa stalnim, postepenim povećavanjem u godinama pred Rudnikom.

Planirana investiciona ulaganja u 2019. godini iznose oko 6,3 miliona KM u opremu i objekte, izradu projektno-tehničke dokumentacije i u rudarske pripremne radove.

Cilj plana u 2019. godini je da se proizvede najmanje jednaka količina rovne rude kao u 2018, kao i da se u flotaciji nastavi strogo održavanje kvaliteta koncentrata olova i cinka koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta od ovog dijela Evrope do dalekog istoka.

Rudnik će u ovoj godini takođe raditi na pripremi novih otkopnih blokova, uvođenju selektivnosti pri otkopavanju kod postojećih metoda i smanjenja razblaženja rude, što će unaprijediti finansijske efekte poslovanja preduzeća, stvoriti dobre uslove za povećanje produktivnosti i za smanjenje potrošnje energije po jednoj toni rude.

Britanci vlasnici, ulaganja širom BiH

Većinski vlasnik Rudnika olova i cinka PJ Srebrenica u okviru preduzeća Gross d.o.o, je britanska kompanija Mineco Limited, koja u Bosni i Hercegovini sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, a u toku 2017. pokrenuta je proizvodnja i u rudniku ceruzita kod Olova.

U Čelebićima kod Foče su uspješno obavljene prve faze istražnih radova i ovjeren je elaborat o rudnim rezervama, a ove godine je potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude olova i cinka.

Takođe, sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji – Rudnikom kod Gornjeg Milanovca i Velikim Majdanom kod Ljubovije, a kod Bosilegrada je pokrenuta pilot proizvodnja rudnika Bosil-Metal.

O Mineco grupi

Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne djelatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, gdje se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika.

U Ruskoj Federaciji, Mineco Grupa najveći je proizvođač olova. Zahvaljujući širokoj mreži partnera, Mineco Grupa posluje na četiri kontinenta: u Evropi, Aziji, Africi i Sjevernoj Americi sa godišnjim prometom između 250 i 350 miliona USD.