Skupština Kantona Sarajevo usvojila Nacrt urbanističkog plana KS

0

Nakon što je Skupština još davne 2016. godine donijela odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana Kantona Sarajevo, odnosno urbanih dijelova sarajevskih općina, konačno se pristupilo njegovoj izradi i on je, u formi Nacrta, usvojen na Skupštini Kantona. Javna rasprava po ovom nacrtu trajaće 60 dana. 

Direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Faruk Muharemović, u svom uvodnom izlaganju o ovom dokumentu, govorio je o osnovnim smjernicama ovog plana.

“Opredjeljenja u Prostornom planu KS, kao planu višeg reda, predstavljaju polazne smjernice pri izradi urbanistički planova. Ovim planovima se definišu uslovi i način korištenja zemljišta po zonama, njihove namjene, uslovi zaštite prirodnih i izgrađenih vrijednosti. Planovi se baziraju na racionalnom korištenju prostora, optimalnoj raspodjeli urbanih funkcija, uvezivanju i opremanju urbanog područja neophodnom infrastrukturom”, rekao je direktor Muharemović.

Dodao je da je ovaj novi Plan baziran na urbanoj transformaciji i utvrđenim pravcima razvoja Kantona Sarajevo koji su definisani kroz nekoliko prostornih sistema: sistem centara, sistem društvene infrastukture, sistem zelenih i sportsko-rekreativnih površina, sistem urbanističkog oblikovanja, sistem gradskog saobraćaja, upravljanje otpadom i demografija.

“Moram naglasiti da je dokument koji je danas pred Skupštinom još uvijek u izradi, da je podložan diskusiji i promjeni, to je otvoren dokument, a mi želimo osigurati u njegovoj konačnoj verziji učešće i participacijiu svih sudionika koji su interesno i stručno vezani za izradu ovakvog dokumenta”, rekao je, između ostalog, u svom izlaganju direktor Muharemović.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Bojan Bošnjak, kao resorni ministar, pozvao je na usvajanje ovog dokumenta budućeg razvoja Sarajeva kao urbane metropole.

“Ovaj temelj našeg razvoja je napokon u proceduri jer predugo čekamo na njega. Vrijeme je da stvari koje teku na loš način konačno stabiliziramo i usmjerimo u pravom smjeru. Resorno ministarstvo će svakako svim zainteresiranim stranama biti na raspolaganju u procesu javne rasprave”, poručio je Bošnjak.

Pomoćnik direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kantonalnog Zavoda za planiranje Edin Jenčiragić zastupnicima i javnosti je predstavio sadržaj i smjernice predloženog urbanističkog plana.

On je u svojoj prezentaciji predstavio  plan koncentričnog  i izbalansiranog razvoja Sarajeva koji bi svim građanima  obezbijedio dostupnost svim sadržajima urbanih cjelina.

Istakao je opredjeljenje koje tretira osam osnovnih pravaca razvoja urbanih dijelova i općina Sarajeva. Prvi se odnosi na tzv. kičmu grada, pravac razvoja od Starog Grada prema Ilidži. Drugi pravac tretira povezivanje i urbanizaciju lokaliteta Azića, Dogloda prema Rajlovcu. Treći i četvrti pravac obuhvata uspostavu logitudinalnih saobraćajnica i povezivanje naselja Buća i Boljakovog Potoka i Pofalića, te uspostavu gradskog saobraćaja u tom dijelu Sarajeva. Peti obuhvata pravac Buća Potok, tvornica Zrak, te ide dalje prema Istočnom Sarajevu. Šesti, sedmi i osmi pravac uključuje uspotavljanje tri saobraćajna prstena koja bi se konektovala na željezničku prugu, te saobraćajno povezivanje sa industrijskim zonama. Takođe je tretiran i planski razvoj rubnih dijelova Sarajeva, kao i njihovo saobraćajno uvezivanje.

“Model koji smo predstavili donosi modernu, savremenu viziju razvoja Sarajeva po drugačijoj šemi nego je to sada. Ideja je razvijati Sarajevo više disperzivno, s više gradskih i  lokalnih centara kako niko, bez obzira u kojem dijelu Kanton živi, ne bi bio uskraćen za obrazovne, kulturne, rekreativne, trgovačke, ugostiteljske, sportske ili bilo koje druge društvene sadržaje”, istakao je, između ostalog, Jenčiragić.

Zastupnici su stavili van snage zaključak Skupštine od februara 2020. godine koji je tretirao preporuke sadržane u Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada na kvalitet zraka u KS, te su svi nosioci izrade trenutnih i novih prostornih dokumenata  morali poštovanti preporuke iz ove studije i zaključak Skupštine o tome.

Prema riječima resornom ministra Bošnjaka,  usvajanjem nacrta Urbanističkog plana KS prestala je potreba za ovakvim zaključkom, jer urbanistički plan sadrži odrednice koje neće dozvoljavati izgradnju takvih objekata na trasi vjetrokoridora, te će optimizirati opterećenost prostora, u korist ugodnog stanovanja, zelenih površina i čistijeg zraka, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.