Poziv poreznim obveznicima za podnošenje zahtjeva za otpis kamata

0

Porezna uprava FBiH obavještav porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 10 dana, odnosno da do 31.12.2016. godine  mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 86/15).

Ovo pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih do 31.12.2014. godine.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je Zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31.12.2016. godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31.12.2014. godine otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko to učinite  u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine obračunata kamata, otpisat će se samo u iznosu od 50%.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu kontakti.

Obveznici se  pozivaju  da iskoristite ovu zakonsku mogućnost te iznađue mogućnost da plate dug za poreze i tako uštede novac od zateznih kamata na javne prihode koji mogu iskoristiti u druge svrhe.