Porast prihoda FBiH za 67,4 miliona KM, rashodi ostali isti

0

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu 2016. godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu FBiH za 2016. godinu.

Od toga su poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni  u iznosu od 658,1 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 miliona KM, dok su primici od finansiranja ostvareni u iznosu od 220,0 miliona KM.

Ako se plan promatra na bazi polovine, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.299,4 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prvih šest mjeseci odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva, i naplaćeni prihodi su manji za 301,8 miliona KM, što je u procentima 23,2 posto.

Međutim, za razliku od realizacije u odnosu na plan, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od sedam posto i veći su u apsolutnom iznosu za 67,4 miliona KM u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Najveći porast zabilježen je kod poreza na dobit (42 posto ili 8,7 miliona KM), prihoda od indirektnih poreza (četiri posto ili 25,5 miliona KM), naknada, taksi i prihoda od pružanja javnih usluga (52 posto ili 16 miliona KM), te novčanih kazni (22 posto ili 1,6 miliona KM).
Veći su i primici od finansiranja za 11 posto ili za 21,3 miliona u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri analitičkoj analizi ostvarenih prihoda, uočljivo je da su u 2016. godini ostvarene određene kategorije prihoda kojih nije bilo u prethodnoj godini, a zauzimaju značajan udio u ukupnim prihodima. Tako je po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije BiH ostvaren prihod u iznosu od 5,3 miliona KM, dok je na osnovu mjesečne naknade za privredivanje igara na sreću i postavljanje uređaja za privređivanje klađenja ostvaren prihod u iznosu od

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje januar – juni 2016. godine iznose 949,7 miliona KM, što je 37 posto iznosa planiranog Budžetom FBiH za 2016. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 850,8 miliona KM, što je 90 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Važno je istaći da je u prvom polugodištu tekuće godine isplaćeno oko 188 miliona KM obaveza iz prethodne godine, tako da trenutno stanje neizmirenih obaveza iz prethodne godine iznosi oko 19 miliona KM.

Po strukturi rashoda izvršenje za tekuće rashode (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi, izdaci za kamate) je 609,1 miliona KM, ukupni kapitalni izdaci (izdaci za nabavku stalnih sredstava i kapitalni grantovi) su 4,8 miliona KM, izdaci za finansijsku imovinu 2,0 miliona KM i za otplatu dugova 333,8 miliona KM.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvršenja.

Plaće i naknade troškova zaposlenih obračunate za 6.730 uposlenika iznose 98,1 miliona KM, što je za jedan posto ili za 1,5 milion KM manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 419,8 miliona KM, što je 39 posto planiranog Budžeta za 2016. godinu i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.    U ovom iznosu transfer za PIO/MIO iznosi 119,4 miliona KM,  transfer za civilne žrtve rata 13,1 miliona KM, za vojne invalidnine 144,6 miliona KM, za dobitnike ratnih priznanja 7,8 miliona KM i transfer za civilne invalide 68,2 miliona KM. U okviru ovog transfera za PIO/MIO isplaćen je iznos od 9,0 miliona KM na ime verifikacije duga prema Federalnom zavodu PIO/MIO.