Od januara do crnogorskog pasoša preko investicija

0

Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija trajaće tri godine, počev od 1. januara 2019, i u tom periodu može se prihvatiti najviše 2.000 zahtjeva.

To je predviđeno Odlukom Vlade o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Na današnjoj sjednici Vlade je ocijenjeno da ulaganja treba da doprinesu razvoju manje razvijenih opština i intenziviraju projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, javile su Vijesti. 

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa ovom odlukom.

„Ne radi se o prodaji pasoša već o podsticaju investicija u razvojne projekte i to one za koje Vlada da saglasnost. Nema mjesta za zabrinutost o kredibilnosti aplikanata s obzirom na to da je na više nivoa predviđena njihova provjera. Aplikant podnosi zahtjev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje, a provjeru vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, koji moraju imati licence. Takođe, određene provjere, u skladu sa zakonom, nadležnost su i Ministarstva unutrašnjih poslova“, saopšteno je „Vijestima“ u Vladi.

Aplikant može steći crnogorsko državljanstvo prijemom po osnovu posebnog programa ako je u svrhu troškova postupka uplatio određenu sumu novca za sebe i članove porodice, ako je na ESCROW račun položio iznos od 100.000 eura za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju.

Može ga steći i ako je na ESCROW račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu ili iznos od najmanje 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Podgorice.

Novac će biti uplaćivan, tvrde u Vladi, u poseban fond iz kojeg će se finansirati izgradnja infrastrukture u manje razvijenim opštinama, prije svega na sjeveru države.

Odlukom je precizirano da će kontrolu uplata nadzire nezavisni revizor kojeg je nadležni organ, na osnovu javnog poziva, angažovao za praćenje ulaganja u razvojne projekte.

Upitani šta se podrazumijeva pod razvojnim projektima, iz izvršne vlasti je odgovoreno da se u smislu ove odluke, podrazumijeva izgradnja hotela/mješovitog kompleksa:

  •  Sa pet zvjezdica u primorskom regionu ili Glavnom gradu ili najmanje četiri zvjezdice u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice
  • Za koji je neophodno minimum investicije u iznosu od 15.000.000 eura u primorskom regionu ili Podgorici ili minimum investicije u iznosu od 5.000.000 eura u sjevernom ili središnjem regionu, osim u Podgorici
  • Koji će zapošljavati najmanje 80 zaposlenih u primorskom regionu ili Podgorici ili najmanje 25 zaposlenih u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice
  • Koji će imati najmanje 60 smještajnih jedinica u primorskom regionu ili Podgorici ili najmanje 35 smještajnih jedinica u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice.

Listu razvojnih projekata iz oblasti turizma utvrđuje Vlada na predlog resornog ministarstva.

Kada su u pitanju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije, njima se smatraju:

  • Projekti iz oblasti poljoprivrede koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje resorno ministarstvo
  •  Projekti iz oblasti prerađivačke industrije, koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije.

Ako se naknadno utvrdi da je osoba koja je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa ovom odlukom, dala lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, donijeće se rješenje o gubitku državljanstva.