Od 1. jula CBBiH uvodi negativnu kamatnu stopu na viškove komercijalnih banaka

0

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je donijelo Odluku o utvrđivanju i održavanju obveznih rezervi i utvrđivanju naknade CBBiH bankama na iznos rezerve.

Ovom odlukom, osnovicu za obračun obvezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira na to u kojoj se valuti nalaze. Odlukom se utvrđuje jedinstvena stopa obvezne rezerve od 10% koju CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun obvezne rezerve.

Viškovi iznad obvezne rezerve komercijalnih banaka na računima rezervi kod CBBiH već duže vrijeme bilježe kontinuiran rast, pri čemu banke u formi viškova na računima rezervi trenutno drže oko 2,5 milijardi KM.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjivat će se od 1. jula 2016. godine.

Odlukom je, također, utvrđeno da CBBiH na iznos sredstava obvezne rezerve ne obračunava naknadu. Na iznos sredstava iznad obvezne rezerve, CBBiH obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska središnja banka (ECB) na depozite komercijalnih banaka. Odlukom o uvođenju negativne kamatne stope naknade na iznose viškova iznad obvezne rezerve na računima rezervi, CBBiH želi potaknuti komercijalne banke da iskoriste navedena sredstva za odobravanje kredita stanovništvu i poduzećima.