Obavijest o sazivanju Skupštine dioničara Sarajevske berze

0

Saziva se XXXIII (tridesettreća) redovna Skupština dioničara «Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo za 31. 05. 2017. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 sati u prostorijama Berze, ul. Đoke Mazalića 4/I u Sarajevu.  

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, putem zakonskog zastupnika ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 50% dionica sa pravom glasa.  

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red 
1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara – ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Berze za period 01.01. – 31.12.2016. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje nadzornog odbora, vanjskog revizora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti
4. Donošenje Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Sarajevske berze – burze
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o odobravanju ugovora o angažmanu izabranih članova Nadzornog odbora 
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju 
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju
10. Donošenje odluke o odobravanju ugovora o angažmanu izabranih članova Odbora za reviziju