MG Mind postao većinski vlasnik Nove banke

0

“MG MIND” d.o.o. Mrkonjić Grad, objavila je obavještenje o sticanju akcija Nove banke a.d. Banja Luka.

Datum sticanja akcija je 8.10.2020. godine. Osnovni kapital emitenta iznosi 134.637.768 KM, a podijeljen je na 134.637.768 redovnih (običnih) akcija, klase “A”, nominalne vrijednosti 1 KM.

BiznisInfo podsjeća da je 10.08.2020. prijavljeno 10 blok poslova sa hartijama od vrijednosti Nove banke u ukupnoj vrijednosti od 23.980.448 KM.

Ponudilac, “MG MIND” d.o.o. Mrkonjić Grad, na dan objave ovog obavještenja vlasnik je 86.899.378 akcija, odnosno 64,543 posto od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta.

Time nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje svih akcija sa pravom glasa u Skupštini emitenta, na kojima nije zasnovan teret.

Ponudilac će u postupku preuzimanja djelovati samostalno.

Za svaku akciju Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 0,50 KM, a u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Ponudilac izjavljuje da će ponuda za preuzimanje biti objavljena u roku, pod uslovima i na način koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.