Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka panelista na II regionalnoj konferenciji risk menadžera

0

Druga regionalna konferencija risk menadžera održava se u Sarajevu sa ciljem da se naglase pitanja važnosti kreditnog rejtinga i rizika države u kreiranju održive kreditne ponude i potražnje, zatim pitanje interakcije između makroprudencijalnih instrumenata (instrumenti koji sprečavaju nastanak ili ublažuju financijske rizike u sistemu, čime se doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti financijskog sistema kao cjeline) bankarskog sistema i potreba i ograničenja na strani realnog sektora.

Jedan od panelista na panelu “Uticaj rizika države i novog regulatornog okvira bankarskog sistema na kreditiranje malih i srednjih preduzeća”, koji se održava u okviru ove konferencije,  je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka i član izvršnog odbora Udruženja.

On je, govoreći na panelu, istakao da je SME (segment malih i srednjih poduzeća) neosporno najznačajniji segment realnog ekonomskog sektora, te da ekonomska kretanja u SME bitno određuju stanje ekonomije u državi.

Potencijal za održivi rast SME, a time i potencijal za održivi rast financijske podrške ovom segmentu od strane bankarskog sektora postoji, ali da bi se iskoristio i ostvario, potrebno je poboljšati političku i pravnu sigurnost koja će pogodovati investicijama s jedne strane, te osigurati stabilan i predvidljiv regulatorni okvir za bankarsko poslovanje.