Koliko su zaradile banke u FBiH za pola godine

0

Na nivou bankarskog sektora u FBiH, prema podacima banaka sa 30. junom 2021. godine, iskazan je pozitivan finansijski rezultat, odnosno čista zarada u iznosu od 150,7 miliona KM.

Sve banke su poslovale pozitivno u prvom polugodištu 2021. godine.

– Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog  sektora u FBiH na kraju prvog polugodišta 2021. godine zadovoljavajuća, i pored negativnih efekata na privredu uzrokovanih pandemijom – navodi se u izvjštaju Agencije za bankarstvo FBiH.

U FBiH je na dan 30. juna 2021. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 524 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.458 radnika, što je za 64 radnika manje u odnosu na kraj 2020. godine.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2021. godine iznosi 25 milijardi KM i za 606,7 miliona KM ili 2,5 posto je veća u odnosu na 31.12.2020. godine.

Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 142,7 miliona KM ili 4,7 posto više u odnosu na kraj 2020. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i veći je za 25 miliona KM ili 0,9 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.06.2021. godine iznosi 18,9 posto i neznatno je manja u odnosu na kraj 2020. godine.

Na dan 30. juna 2021. godine krediti iznose 16,1 milijardu KM i veći su za 805,2 miliona KM ili za 5,3 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

  • Krediti odobreni stanovništvu iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 46,5 posto, u odnosu na kraj 2020. godine povećani su za 181,8 miliona KM ili za 2,5 posto.
  • Krediti odobreni pravnim licima iznose 8,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 53,5 posto, u odnosu na kraj 2020. godine ostvarili povećanje od 623,4 miliona KM ili 7,8 posto.

Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 30.06.2021. godine iznosi 969,6 miliona KM i čini 6 posto ukupnog kreditnog portfolija. Isti je smanjen za 13,3 miliona KM ili 1,4 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 507,6 miliona KM ili 5,9 posto, što je za 0,9 procentnih poena manje nego na kraju 2020. godine.

Za sektor stanovništva NPL iznosi 461,9 miliona KM ili 6,2 posto kreditnog portfolija stanovništva, što je za 0,2 procentna poena veće nego na kraju 2020. godine.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.06.2021. godine iznose 1,9 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 7,8 posto i povećana su u odnosu na kraj 2020. godine za 260,8 miliona KM ili 15,5 posto.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 20,2 milijarde KM, sa učešćem od 80,8 posto u ukupnoj pasivi.

U odnosu na kraj 2020. godine, veći su za iznos od 531,2 miliona KM ili 2,7 posto. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala

banaka iznose 10,3 milijarde KM i povećani su za 375,6 miliona KM ili 3,8 posto, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenje građana u bankarski system. Uzeti krediti iznose 782,6 miliona KM, sa učešćem od 3,1 posto u ukupnoj pasivi i smanjeni su za 29,3 miliona KM ili 3,6 posto u odnosu na kraj 2020. godine.