Kardović: Novi digitalni poslovni modeli i ekosistemi su jedan od ključnih elemenata digitalne transformacije

0

Intervju s Lejlom Kardović, expertom pri kabinetu direktora izvršne direkcije za informacione tehnologije BH Telecom, povodom gostovanja na okruglom stolu PANTHEON konferencije “Digitalizacija 2019 u praksi” 13. juna u Sarajevu

Lejla Kardović je zadužena za strateški razvoj ICT usluga i primjenu informacionih tehnologija u novim poslovnim područjima i nišama telekom operatora, kao što su SmartCity projekti,  te projekti kreiranja ecoSystema koji su bazirani na partnerskim odnosima sa StartUp i akademskom zajednicom.

Lejla Kardović

Član je tima za definisanje strategije digitalne transformacije, odnosno puta BH Telecoma od CSP do DSP, s posebnim fokusom na unaprijeđenje korisničkog iskustva i povećanje operativne izvrsnosti.

Prošla (2018.) godina je bila teška za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju digitalna transformacija. Sporo donošenje odluka uticalo je i na dugoočekivano uvodjenje 4G, pa i 5G mreže. Ove godine ipak vidimo napredak, iako je BiH posljednja u Europi u ovom segmentu. U kojoj fazi je uvodjenje 4G mreže?

Modernizacija i digitalna transformacija je definisana kao strateški cilj broj 5 BH Telecoma za period 2018-2020. godina. Strategijom je definisano da će se BH Telecom transformirati iz CSP (Communication Service Provider) u DSP (Digital Service Provider) operator. Prilagođavanje poslovanja novim poslovnim modelima za pružanje IKT servisa i rješenja nove generacije, dodajući nove vrijednosti komunikacijskim uslugama, će se desiti internom transformacijom IT i servisnih platformi i  izgradnjom strateških ekosistema samostalno ili u saradnji sa partnerima, pri čemu trebamo graditi ulogu BH Telecoma i kao sistem integratora za IKT rješenja.

Jedan od stubova koji predstavljaju temelj digitalne transformacije jesu tehnološka unapređenja koja će omogućiti da jedna fizička mreža podržava širok spektar različitih servisa na način da je pristup ili isporuka tih servisa optimizirana u odnosu na postojeće stanje tzv. širokopojasni pristup telekomunikacijskim uslugama. To se mora raditi planski, sistematično i fazno  do potpune reorganizacije arhitekture mreže i za rezultat ćemo imati pojednostavljenu arhitekturu mreže, smanjen broj elemenata u mreži, smanjenu heterogenost mrežnih elemenata, smanjene troškove održavanja, oslobođen tehnološki  prostor itd.

4G+ mreža ili LTE-Advanced koju BH Telecom implementira je tehnologija naprednija od inicijalne 4G, jer kombinovanjem više frekvencijskih kanala omogućava brzine prenosa podataka mobilnom mrežom preko 150 Mb/s. No, brzine koje će korisnici moći ostvariti zavise od nekoliko faktora kao što su: mogućnosti mobilnih aparata (klasa mobitela), broj istovremenih korisnika na određenom području, kvalitet pokrivenosti područja LTE signalom, uslovi prostiranja signala do korisnika itd.

»Jedan od stubova koji predstavljaju temelj digitalne transformacije jesu tehnološka unapređenja koja će omogućiti da jedna fizička mreža podržava širok spektar različitih servisa na način da je pristup ili isporuka tih servisa optimizirana u odnosu na postojeće stanje tzv. širokopojasni pristup telekomunikacijskim uslugama. To se mora raditi planski, sistematično i fazno  do potpune reorganizacije arhitekture mreže i za rezultat ćemo imati pojednostavljenu arhitekturu mreže, smanjen broj elemenata u mreži, smanjenu heterogenost mrežnih elemenata, smanjene troškove održavanja, oslobođen tehnološki  prostor itd.«

BH Telecom pored implementacije 4G+ mreže, radi i zamjenu opreme 2G i 3G mreže i uopšte modernizaciju mobilne mreže, te je završetak tih aktivnosti predviđen za kraj Q3 2019. Tad je po aktuelnom projektu i predviđena puna funkcionalnost 4G+ mreže. Jasno, geografsko i kapacitivno širenje mobilne mreže se nastavlja i nakon okončanja aktuelnog projekta.

Kada možemo očekivati rad na 5G mreži i koji procesi su važni za njeno uvodjenje?

4G+ mreže je potrebna osnova za uvođenje 5G mobilnih mreža, tako da investiranje u 4G+ mrežu djelimično se odnosi i na ulaganja u 5G mrežu. Vizija i misija BH Telecoma određuje kompaniju da kontinuirano prati razvoj i investira u nove tehnologije, tako da će BH Telecom pravovremeno odgovoriti zahtjevima tržišta, regulativi i trendovima u ovisnosti od različitih faktora kojima se određuje potreba za 5G tehnologijom.

Sarađujete li s institucijama i na koji način se odvija saradnja kada je u pitanju digitalizacija? Koje su prepreke s kojim se suočavate i kako ih prevazići?

Periodično se donosi tzv. politika sektora telekomunikacija na najvišem državnom nivou – Vijeće ministara BiH, čiji je aktuelni naziv „Politika sektora elektronskih komunikacija u Bosni i Hercegovini za period 2017-2021. godine“ i koja pretpostavlja da će se iz iste derivirati niz pozitivnih akata koji bi se odnosili na regulaciju izgradnje telekomunikacijskih struktura, strategiju širokopojasnosti i na niz drugih tema.

Politika definira ciljeve razvoja sektora elektronskih komunikacija u BiH, kao i mjere i aktivnosti koje će dovesti do realizacije definiranih ciljeva, među kojima je na prvom mjestu održavanje konkurentnosti na tržištu, koja će za posljedicu imati povećanje kvaliteta usluga, smanjenje cijena, te zadovoljenje potreba korisnika. Takođe, cilj je i dalji razvoj infrastrukture s naglaskom na infrastrukturu koja omogućava usluge širokopojasnog prijenosa, naročito u slabije naseljenim oblastima i nerazvijenim dijelovima zemlje, razvoj elektronskih komunikacija za potrebe javnih usluga, te razvoj elektronskih komunikacija za potrebe državne sigurnosti, odbrane i hitnih službi. Jedan od ciljeva je i definiranje procedura, metoda, rokova i naknada za dopune postojećih i dodjele  budućih licenci za korištenje radiofrekventnog spektra, posebno za implementaciju širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema, kao i definiranje minimalnih uvjeta za pružanje univerzalnih usluga po prihvatljivoj cijeni za sve korisnike na cijeloj teritoriji BiH i ispunjenje zahtjeva za besplatnim pozivima prema hitnim službama.

Vladina tijela u BiH koja usvajanjem predmetnih dokumenata odlučuju o spektru i razvoju   mobilnih, te širokopojasnih tehnologija su:

  • Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara (državni nivo);
  • Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, RAK / CRA (državni nivo);
  • Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i
  • Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske (entitetski nivo)

Problema u komunikaciji i koordinaciji ima, naročito po pitanjima konkurentnosti i definisanja parametara koji određuju šta je vodeći, a šta  alternativni operator, ali se naravno i ulaže napor na iznalaženju rješenja.

Sarađujete s kompanijom Datalab. Koja ste rješenja zajedno kreirali za potrebe tržišta i kako ona olakšavaju poslovanje, kao i pružanje usluga?

Analizirajući potrebe i zahtjeve tržišta u saradnji sa kompanijom Datalab, poslovim korisnicima smo omogućili PANTHEON Cloud uslugu. Ovo je u BiH prvi ERP poslovno-informacioni sistem u Cloud okruženju koji korisnicima omogućava: jednostavnu i brz aktivaciju i korištenje usluge, cjenovno znatno povoljniju uslugu, korištenje usluge sa bilo koje lokacije i siguran način pristupa i pohranjivanja podataka.

U data centru BH Telecoma baze podataka korisnika se  pohranjuju sigurno, o čemu brine naš tim stručnjaka i dostupne su bez ograničenja 24/7/365 u godini. Zadovoljstvo nam je da su poslovni korisnici prepoznali kvalitet usluge koja olakšava njihovo poslovanje i da svakim danom imamo rast broja korisnika. U narednom periodu planiramo uvođenje i dodatnih usluga digitalizacije dokumenata i backupa (sigurnosne kopije)  koje će ne samo cloud već i onpremise PANTHEON zajednici smanjiti brigu o podacima i omogućiti jednostavniji i sigurniji način rada u svakodnevnom poslovanju.

»Zadovoljstvo nam je da su poslovni korisnici prepoznali kvalitet usluge koja olakšava njihovo poslovanje i da svakim danom imamo rast broja korisnika.«

Osiguravanje sigurnog poslovnog okruženja za Vaše klijente podrazumijeva i konstantan razvoj i održavanje Cloud usluga. Šta su planovi za budućnost?

BH Telecom je pružatelj telekomunikacijskih usluga sa dugogodišnjim iskustvom u isporuci IT servisa na privatnom cloudu za vrlo složene i zahtjevne interne poslovne procese i interne korisnike.

Naša vizija sa aspekta razvoja BH Telecoma kao Cloud Service Providera jeste da našim korisnicima omogućimo korištenje Cloud platforme visokih performansi koja će biti dostupna sa bilo koje lokacije u BiH i svijetu, sa bilo kog uređaja, putem bilo koje pristupne tehnologije (Internet, 3G/4g+/5G, WiFi, ili kroz mrežu operatora Ethernet, MPLS). Mi kreiramo i pružamo ICT rješenja koja korisnicima mogu pružiti veću poslovnu vrijednost a predstavljaju kombinaciju savremene Cloud tehnologije, najboljih praksi, našeg znanja i podrške za korištenje usluga/rješenja.

Razvoj portfolia Cloud  usluga BH Telecoma usmjeren je na dalja unaprijeđenja bazične IaaS  ponude Cloud usluga u domenu computinga i networkinga, na iskorištavanje prednosti BH Telecoma kao vodećeg pružatelja mrežnih usluga i servisa u BiH u razvoju naprednih Cloud networking i security rješenja, na širenje portolia SaaS usluga kroz strateška partnerstva sa globalnim Cloud providerima poput Microsofta, ali i partnerstva sa regionalnim softver providerima,  kroz partnerstva sa lokalnim IT kompanijama kao sistem integratorima i managed service providerima.

Šta to znači u svjetlu digitalne transformacije?

Novi digitalni poslovni modeli i ekosistemi su jedan od ključnih elemenata digitalne transformacije i već postoje iskustva i dobre prakse operatora koje po konceptu partnerstva pružaju usluge i ulaze na nova tržišta. Preporuke u domenu novih poslovnih modela, koje su i strategija BH Telecoma su:

  • Razvijati modele partnerskih usluga koristeći prednosti BH Telecoma kao što su snaga brenda, korisnička baza, razvijena mreža i stručni kadrovi u različitim oblastima. Partnerstva su se pokazala posebno uspješnim u razvoju B2B2x usluga. U narednim godinama predviđa se značajna ekpanzija tzv. human-nonhuman komunikacijskih servisa poput Smart i IoT usluga.
  • Stimulisati korporativno poduzetništvo. Kompanije sa velikom pretplatničkom bazom i standardnim uslugama teže se odlučuju na radikalne promjene od malih kompanija ili startup-a koji svoju šanse vide upravo u novim poslovnim modelima. Jedan od načina kako se to može prevazići je razvoj modela poduzetništva unutar same kompanije koja treba da potakne inovativnost i kreativnost, a da s istovremeno ne ugrozi osnovnu djelatnost kompanije.