Autoceste FBiH se zadužuje za gradnju autoceste kod Mostara

0

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o zajmovima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB) i komercijalnih banaka radi finansiranja izgradnje autoceste od Ovčara do Mostara jug na Koridoru Vc.

Iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a vršilo bi se finansiranje izgradnje dionica od Ovčara do Mostara sjever u ukupnoj dužini od oko 35 kilometara. Obje banke su već dostavile pisma namjere  kojim iskazuju svoju zainteresiranost za finansiranje projekta koji se se sastoji od tri dionice i to Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunela Prenj – Mostar sjever.

Podržane su inicijative da kreditnim zaduženjima od po 300 miliona eura kod EBRD-a i EIB-a budu osigurana sredstva za izgradnju dionice Ovčari – Mostar sjever.

Vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod EBRD-a od 50 miliona eura budu osigurana sredstva za dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

Federalna ministarstva finansija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će u timove za pregovore o ovim kreditnim aranžmanima imenovati ovlaštene predstavnike, a konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om i EIB-om i utvrđivanju konačnih uvjeta kreditnih zaduženja, po kojima će krajnji dužnik biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekstove usaglašenih Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, odnosno EIB-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u vezi kreditnog zaduženja.