Iz “Autocesta” pojasnili propise o eksproprijaciji

0

Dana 09. septembra 2019. godine u prostorijama izvođača radova na izgradnji dionice autoceste na Koridoru Vc Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica, Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S., u Donjoj Gračanici održan je sastanak između predstavnika investitora JP Autoceste FBiH, izvođača radova i predstavnika mjesne zajednice i predstavnika grupe mještana naselja Donja Gračanica.

Predstavnici JP Autoceste FBiH su iznijeli stav da se tri objekta ne nalaze u pojasu eksproprijacije, te samim tim ne mogu biti stranke u postupku eksproprijacije.

Predmetne nekretnine za koje se traži izuzimanje tačnije nijedan od njihovog dijelova nije u sastavu eksproprijacionog elaborata zbog čega ne postoji zakonski osnov da se izvrši otkup spornih nekretnina, rečeno je iz “Autocesta FBiH”.

Zakon o cestama FBiH se pogrešno tumači u predmetnom slučaju, jer zakonska odredba koja govori o zaštitnom pojasu od 40 m odnosi se na novu gradnju, a na ne faktičko zatečeno stanje objekata.

Dakle zakonom nije precizirano koliko se određeni objekat koji je zatečeno stanje na terenu mora nalaziti od pojasa eksproprijacije, odnosno od krajnje linije autoceste, navosi se u saopštenju.

Ovako pogrešno tumačenje zakonske odredbe od 40 m značilo bi u krajnjem slučaju obavezu eksproprijacije svih objekata koji se nalaze unutar 40 m i sa jedne i sa druge već izgrađene autoceste, što bi značilo eksproprijaciju na hiljade objekata samo na potezu od Tarčina do Zenice.

Vlasnicima objekata prezentovana je i činjenica ne samo da objekti moraju ostati, da nema osnova za eksproprijaciju, nego i činjenica da tokom izgradnje može doći do određenih štetnih posljedica za sporne objekte, npr. pucanja, raznih oštećenja i sl. zbog čega su u mogućnosti podnijeti tužbu nadležnom općinskom sudu za nadoknadu štete u koliko do takve pojave dođe.

Činjenica jeste da je izvođač dužan tehniku izvođenja radova prilagoditi stanju i uslovima terena kako do pomenutih oštećenja ne bi došlo, a sve u skladu sa ugovorom o izvođenju kojeg je potpisao sa investitorom, zaključuje se u saopštenju.