Gubici privrednih društava u FBiH preko 102 miliona maraka

0

Negativan finansijski rezultat ostvarili su Željezara Zenica, Remontni zavod Travnik, Konfekcija Borac Travnik, KTK Visoko, Aluminij Mostar, ArcelorMittal Zenica i UNIS Tools Sarajevo

Vlada Federacije BiH jučer je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH. Cilj ovoga izmijenjenog zakona jeste, kako su naveli iz Vlade, stvaranje uslova da plate u budžetima budu unaprijed planirane u okvirima raspoloživih sredstava.

Kako je predloženo, osnovica za obračun plata se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a nakon konsultacija sa sindikatom. Takva odluka primjenjivat će se od 1. januara za svaku narednu godinu.

Novi zakon

Pored osnovice, prilikom obračuna plate će biti korišten i bod za obračun plate koji se utvrđuje na isti način i primjenjuje također od 1. januara za svaku narednu godinu.

-Pri utvrđivanju osnovice i boda za obračun plate u obzir će biti uzete projekcije budžeta za narednu godinu i kretanje GDP i indeksa potrošačkih cijena, rekli su iz Vlade. U obrazloženju za donošenje zakona je navedeno i da je Zakonom o budžetima u FBiH izričito propisano da bruto plate i naknade, te naknade korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice, mogu biti isplaćene samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene, kao i da je potrebno otkloniti razloge koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po Budžet FBiH.

Gubitaši

Vlada je usvojila i izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2015. godini. Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2015. godini obavezna su napraviti sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.

-Nakon analize finansijskih izvještaja osam društava sagledavanih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i ostvarenu dobit/gubitak, evidentno je da su sva imala negativan finansijski rezultat, kod tri društva nije održana skupština, kazali su iz Vlade dodajući da podatke za dva privredna društva nemaju.

Ukupni gubitak privrednim društvima u 2015. godini je 102.853.508 BAM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Željezara Zenica (4.766.339 BAM), Remontni zavod Travnik (382.578 BAM), Konfekcija Borac Travnik (4.265.312 BAM), KTK Visoko (2.997.640 BAM), Aluminij Mostar (44.555.747 BAM), ArcelorMittal Zenica (19.206.063 BAM) i UNIS Tools Sarajevo (185.186 BAM).

Gubitak iz poslovnih aktivnosti svih privrednih društava u 2015. godini iznosi 77.200.208 BAM. Dugoročne obaveze privrednih društava iznose 234.488.724 KM, kratkoročne 513.259.024 KM, obaveze po osnovu poreza 11.390.381 KM, a po osnovu plata i doprinosa 70.112.134 KM.

-Obaveze analiziranih privrednih društava su povećane, ukupni kapital je smanjen, dugoročni krediti su manji, što ukazuje na činjenicu da privredna društva nisu u mogućnosti osigurati kreditna sredstva i da se ona uglavnom koriste za servisiranje tekućih obaveza za plate, poreze i doprinose, PDV obaveze i ostale kratkoročne obaveze, kazali su iz Vlade.

Statut HT-a Mostar

Vlada se jučer upoznala i sa informacijom da HT Mostar još uvijek nije usaglasio Statut preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima FBiH i Uredbom o vršenju ovlasti u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, kao i sa Zakonom o javnim preduzećima koji je već ranije trebao biti usaglašen.

Utvrđeno je kako postupak usaglašavanja Statuta ne može niti biti izvršen prije izmjene, odnosno revizije Sporazuma o JP HT od 26.10.2006. godine, kojim su utvrđene osnove za donošenje Statuta HT-a, a koje su i u tom trenutku, također, bile u suprotnosti s bivšim Zakonom o privrednim društvima FBiH. Vlada je stoga naložila resornom ministarstvu da otpočne pregovore o izmjeni Statuta.