Banke u FBiH ponovo povećale dobit

0

Sve banke zajedno u Frederaciji BiH za prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarile su čistu zaradu – dobit u iznosu od 250,9 miliona KM.

To je za iznos od 4,3 miliona KM ili 1,7% više u odnosu na isti period 2018. godine, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za bankarstvo FBiH.

U FBiH na dan 30.09.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 539 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30. septembrom iznosi 23,7 milijardi KM i za 1,6 milijardi KM ili 7,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 miliona KM ili 4,1%, tako da iznose 14,9 milijardi KM.

Manje loših kredita

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast za 111,2 miliona KM ili 1,5%, tako da na dan iznose 7,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 50,9%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast za iznos od 469,7 miliona KM ili 6,9%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 49,1% i na dan 30.09.2019. godine iznose 7,3 milijarde KM.

Učešće NPL-ova (nenaplativih kredita) je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 6,8%.

Novi rast depozita

Depoziti su dostigli iznos od 19 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,4 milijarde KM ili 7,7% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,9% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 517,8 miliona KM ili 5,9% i iznose 9,3 milijarde KM.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30. septembar iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 188 miliona KM ili 6,3% više u odnosu na kraj 2018. godine

Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine zadovoljavajuća.