Alan Bajić novi direktor Aerodroma Sarajevo, Ešef Džafić izvršni direktor u “Autocestama”

0

Zbog isteka mandata, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za razrješenje dužnosti članova Uprave JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave, na period do dvanaest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure i to za Alana Bajića za direktora, Elvedina Begića za izvršnog direktora za promet i usluge u zračnom prometu i Samre Pehilj za izvršnu direktoricu za razvoj aerodroma.

Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave društva zbog isteka mandata i imenovanje Ešefa Džafića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje, do okončanja konkursne procedure, a najduže na dvanaest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke.

Vlada FBiH danas je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog za imenovanje Sanina Prašovića i Zinaide Mehmedbegović-Jarebica za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada donijela je odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Danas su donesene i odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova ovog nadzornog odbora. Također, utvrđeni su i tekstovi obavještenja o poništavanju javnog konkursa i ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje Nataše Fazlić za vršioca dužnosti direktora Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje vršioca ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Anela Kljake (v.d. predsjednik), Sulejmana Bečirevića,  Željka Petrovića, Daliborke Marić, i Mustafe Abdulahovića (v.d. članovi). Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da pokrenu postupak izbora i nominovanja članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo raspisivanjem javnog konkursa.

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti: Dobroslav Galić (v.d. predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Zlatan Lovrić (v.d. članovi).

Oni su imenovani do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da, raspisivanjem javnog konkursa pokrenu postupak izbora i nominovanja članova ovog nadzornog odbora.

Danas je doneseno i Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije BiH, zbog isteka mandata. Imenovani su i vršioci dužnosti članova ovog nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Miroslav Ćorić (v.d. predsjednik), Edita Rokša, Kemal Džabija, Saša Grabovac i Azira Lapandić (v.d. članovi).