Zukić: Cilj je stvoriti održivu privredu

0

Kako bi se smanjile administrativne prepreke koje su jedan od problema sa kojima se firme u Bosni i Hercegovini svakodnevno susreću, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH radi na aktivnostima koje imaju za cilj reformu poreske uprave, suzbijanje sive ekonomije, kontrolu svih parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti, pojednostavljenje procedura za registraciju preduzeća, pojednostavljenje i vremensko ograničenje za dobijanje urbanističke, građevinske i energetske saglasnosti, formiranje privrednih sudova, set zakona i uredbi za poboljšanje likvidnosti i javni e-registri na svim nivoima vlasti, izjavio je u intervjuu za Faktor Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Kako je rekao Zukić, ove reforme imaju za cilj rast zaposlenosti i BDP-a, smanjenje troškova rada, smanjenje javne potrošnje i niz drugih efekata. Neke od dodatnih mjera koje Ministarstvo planira uvesti su i donošenje funkcionalnih zakona o javno privatnom partnerstvu, zakon o koncesijama, te uvođenje ciljanog korporativnog upravljanja u javnim preduzećima.

Govoreći o razvoju malih i srednjih preduzeća koja se često navode kao izuzetno važna za privredni rast BiH, Zukić je rekao da politika poduzetništva kao najbitnija mikroekonomska politika zahtjeva sinergiju s drugim podržavajućim politikama.

“Ovo podrazumijeva jačanje institucionalne infrastrukture, razvoj stimulativne porezne politike, razvoj poduzetničke infrastrukture, osiguranje jeftinog pristupa kapitalu za MSP, jačanje infrastrukture kvaliteta, usklađivanje obrazovnog sistema i jačanje poduzetničke kulture, smanjenje administrativnih barijera za start-up subjekte i niz drugih mjera. Veliki potencijal iz perspektive ovog sektora predstavlja područje prerađivačke industrije poput proizvodnje prehrambenih proizvoda, proizvodnje gotovih metalnih proizvoda (osim mašina i opreme), proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnje papira i proizvoda od papira, proizvodnje pića kao i prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja”, rekao je Zukić.

Ministar je između ostalog govorio i o zapošljavanju mladih te naveo da su pokrenute aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, za koju je planirano 50 miliona KM u budžetu za 2015. godinu, a Ministarstvo je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje nosilac ovog projekta.

“Cilj ovog projekta je zapošljavanje nezaposlenih mladih osoba do 30 godina starosti i samozapošljavanje osoba bez obzira na starosnu dob. Za ova sredstva, do 15.4.2016. godine apliciralo je 1.700 preduzeća koja su iskazala interes za zapošljavanjem 4.500 novih uposlenika i 2.200 prijavljenih za samozapošljavanje, što ukupno iznosi 6.700 novih uposlenika”, rekao je Zukić.

Istakao je i kako je Ministarstvo odobrilo značajna sredstva općinama za izgradnju preduzetničke infrastrukture: “Pored budžetskih sredstava, za ovu namjenu smo osigurali i dodatna donatorska sredstva. Tako smo, za ovu namjenu, osigurali oko 500.000 KM donatorskih sredstava od strane Švicarske vlade putem UNDP-a i udružili ih sa budžetskim sredstvima”,  naveo je za Faktor ministar Amir Zukić.