Za transfere u oblasti socijalne zaštite više od 4,8 miliona KM

0

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 4.840.000 KM.

U okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 200.000 KM namijenjen za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite sa područja FBiH kao pomoć za tekuće, povećane materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i administriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Iznos od 500.000 KM je namijenjen za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, putem programa podrške radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava porodičnog nasilja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva, a postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koja će biti dostupnom svim zainteresovanim podnosiocima prijave na način utvrđen javnim pozivom.

Za obilježavanje „Dječije nedjelje“ na području Federacije BiH putem programa podrške nadarenim đacima i studentima koji se nalaze u nepovoljnoj socio-ekonomskoj situaciji planiran je transfer u iznosu od 40.000 KM, čija raspodjela će se vršiti putem zvanične obavijesti centrima za socijalni rad ili općinskim službama za socijalnu zaštitu na području Federacije BiH.

Transfer za organizacije civilnih invalida planiran je u iznosu od 500.000 KM putem programa podrške funkcionisanju OOSI, a raspodjela ovih sredstava realizirat će se na osnovu javnog poziva.

Za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH planirano je 1.500.000 KM, putem programa pomoći ovim ustanovama za sufinansiranje troškova njihovog rada i poslovanja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti odnosnim federalnim ustanovama socijalne zaštite, a postupak provjere ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu uvida u relevantnu finansijsku dokumentaciju iz prethodne godine.

Za Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2022-2027. planiran je transfer u iznosu od 20.000 KM, za poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, a njihova raspodjela realizovat će se na osnovu javnog poziva.

Transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije, u skladu sa članom 125. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, planiran je u iznosu od 80.000 KM, a utrošak ovih sredstava vršit će se sa svrhom omogućavanja redovnog i nesmetanog funkcionisanja reprezentativnih saveza penzionera i njihovih članica.

Danas usvojenim Programom utroška planiran je i kapitalni transfer neprofitnim organizacijama, ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH u iznosu od 2.000.000 KM, putem programa razvijanja postojećih i uspostavljanja novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanja uslova smještaja za korisnike i rada za uposlenike. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti odnosnim federalnim ustanovama.

U skladu sa današnjom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava u svim tekućim i kapitalnim transferima donosi federalni ministar rada i socijalne politike, a na osnovu njih će se zaključiti ugovor o saradnji, korištenju i načinu utroška sredstava kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Federalnog ministarstva.