Za rad u dane praznika radnicima u trgovini uvećanje satnice od 100 posto

0

Predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine pri UPFBiH Edin Ibrahimović i predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti STBiH Mersiha Beširović, potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH.    

Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 2.90 KM neto. Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi oko 550 KM plus topli obrok, prevoz i druga davanja.

„Ovo je treći Kolektivni ugovor koji potpisujem sa našim socijalnim partnerima i moram reći da nikada nismo bili bliži i jedinstveniji u nastojanjima da poboljšamo status naših uposlenika, koji su naša najveća vrijednost. Osim povećanja minimalne satnice, koja je u odnosu na raniji kolektivni ugovor povećana za 25 posto, važno je istaknuti da smo se dogovorili da je dnevnica za rad u dane zakonom definiranih državnih praznika povećana za 100 posto. Također smo definirali da se sve naknade uplaćuju isključivo na žiro-račun ili neki drugi račun uposlenika. Usaglasili smo se da zajednički trebamo insistirati kod Vlade FBiH da se što prije donesu odgovarajući zakoni kojima bi se smanjili doprinosi na i iz plaća, a sva sredstva koja se ostvare na osnovu tog smanjenja bismo usmjerili u primanja uposlenika “, kazao je Ibrahimović.

Mersiha Beširović je istaknula da je potpisivanje Kolektivnog ugovora za sektor trgovine od izuzetnog značaja za radnike u ovom sektoru.  

„Zajednički smo se usaglasili da je potrebno raditi na unapređenju položaja zaposlenih u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti. Zadovoljni smo odredbama potpisanog Kolektivnog ugovora, a vjerujemo da će i radnici biti zadovoljni“, naglasila je  Beširović.

Osim dogovorene satnice, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 25 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15 posto od neto satnice.

Kolektivnim ugovorom regulira se njegovo važenje, pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, način utvrđivanja plaće, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada, naknada plaće u slučaju smrti radnika ili člana uže porodice, za vrijeme odsustva sa rada, za vrijeme bolesti radnika te u periodu rada na terenu. Kao i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uvjeti i visina naknade plaće zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uslovi za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova i otkaz kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika.

Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama, a potpisuje se na godinu dana sa mogućnošću automatskog produžavanja.

Od početka augusta potpisani su kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, za djelatnost drvne i papirne industrije, te za djelatnost građevinarstva. Planirano je da se u narednih desetak dana potpišu i ostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.