Vlada FBiH: Za podršku udruženjima potrošača u FBiH 60.000 KM

0

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera namijenjenih za podršku udruženjima potrošača. Radi se o iznosu od 60.000 KM utvrđenom Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom federalnom ministarstvu. Sredstva su namijenjena udruženjima potrošača registriranim sa sjedištem u Federaciji BiH.

Od ukupnog iznosa, 25.000 KM raspodjeljuje se za podršku radu i jačanju kapaciteta ovih udruženja, s ciljem stvaranja i unapređenja uslova za njihov kontinuiran rad kroz sufinansiranje režijskih i drugih troškova u vezi sa redovnim aktivnostima. Iznos od 35.000 KM raspodjeljuje se za informiranje i savjetovanje potrošača. Cilj je unapređenje informiranosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu potrošača, putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, kao i učešća u TV i radio emisijama, te za izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala. Također, cilj je povećanje nivoa zaštite potrošača putem organiziranog savjetovanja u konkretnim potrošačkim problemima.

Nadzor namjenskog utroška sredstava vršit će Federalno ministarstvo trgovine. Odlukom je utvrđeno da će se izbor korisnika i raspodjela sredstava vršiti u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača. Izvještaj o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo trgovine će podnositi Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.