Vlada FBiH: Određena osnovica za obračun plaće državnih službenika

0

Vlada FBiH dala je saglasnost na Sporazum o osnovici za obračun plaće za period od 31.7. do 31.12.2016. godine.

Sporazum stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama FBiH“.

Sporazum uvažava trenutno finansijsko stanje u budžetu, a postignut je, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i Zakonom o Budžetu FBiH, između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH 19.10.2016. godine.

Potpisnice Sporazuma dogovorile su da je osnovica za obračun plaće za period od 31.7.2016. do 31.12.2016. godine 315 KM. Ista osnovica primjenjivana je i za period od 1.1.2016. do 31.7.2016. godine. Dogovoreno je i da će osnovica za obračun plaće u visini od 315 KM važiti i za budžetsku godinu koja počinje 1.1.2017. godine.

Predstavnici Sindikata potpisom na ovaj sporazum potvrđuju da visina osnovice za obračun plaće, usaglašena sa ovim sporazumom, ne narušava prava uposlenika u okviru organa vlasti Federacije (Vlade FBiH) ni u jednom dijelu, pa tako ni u pogledu visine najniže satnice, s obzirom na činjenicu da se na osnovicu za obračun plaće primjenjuju odgovarajući koeficijenti složenosti poslova, te da visina plaće za sve zaposlene prelazi iznos najniže plaće za područje FBiH.

Također, potpisom na ovaj sporazum predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, kao reprezentativnog sindikata potvrđuju da ne postoji osnov za podizanje tužbi od strane zaposlenih u organima vlasti Federacije BiH.

Strane potpisnice su saglasne da će Vlada Federacije BiH nastaviti restriktivnu budžetsku politiku s ciljem ušteda po svim stavkama rashoda Budžeta Federacije BiH.

Produžen kolektivni ugovor

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Sporazum o nastavljanju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Strane potpisnice ovog sporazuma su saglasne da bude nastavljena primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, počev od 4.9.2016. godine, do usklađivanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH, a najdalje do 14.11.2016. godine.

Izmijenjeni Kolektivni ugovor stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama FBiH“, sapćeno je iz Vlade FBIH.