Vada FBiH dala saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2024. godinu

0

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku kojom se daje saglasnost za usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2024. godinu, u skladu sa članom 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u procentu od 13,6 posto, te iznosi 20,74 KM.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju predlagač je u razlozima za donošenje odluke naveo da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaprimilo akt Federalnog zavoda PIO, kojim se traži saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2024. godinu za 13,6 posto. Naime, Federalni zavod za statistiku je objavio podatak prema kojem je procenat porasta prosječne bruto plate u FBiH u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu 13,6 posto. Također, Federalani zavod za PIO je Federalnom ministarstvu dostavio procjenu obračuna vrijednosti općeg boda, u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH.

U obrazloženju se podsjeća da je članom 78. Zakona o PIO propisano da se vrijednost općeg boda iz člana 47. ovog zakona usklađuje 15. aprila svake godine, prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji u prethodnoj godini, a da vrijednost općeg boda uz saglasnost Vlade Federacije BiH, utvrđuje i objavljuje nosilac osiguranja u Službenim novinama Federacije BiH, te je bilo potrebno da Vlada da saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za ovu godinu u procentu od 13,6 posto.