Utvrđene izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2023.

0

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu koji iznosi 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, koji će zajedno sa Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2023. godinu po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru. Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, uzimajući u obzir revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere koje Evropska centralna banka poduzima u borbi sa inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa), te zbog nemogućnosti izvršavanja pojedinih rashoda koji su planirani na osnovu usvojenih amandmana, koji su postali sastavni dio Budžeta FBiH za 2023. godinu i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, pristupilo se hitnoj pripremi i izradi izmjena i dopuna.

U obrazloženju Ministarstva navedeni su ključni razlozi za pristupanje Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg budžeta, a uključuju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u Budžetu i Zakona o izvršavanju budžeta Budžeta koji su nastali kao posljedica usvojenih amandmana tokom parlamentarne procedure usvajanja Budžeta, usvajanja Izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija u procentu 3,9 posto sa primjenom od maja 2023. godine. Razlozi su i povećanje sredstava za kamate na otplatama vanjskog duga uslijed porasta Euribora, te potreba za osiguranjem dodatnih sredstava za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kao i potreba povećanja finansijskih sredstava u Fond solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, s obzirom da je Vlada Federacije BiH na 3. sjednici održanoj 19.5.2023. godine donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija u procentu od 3,9 posto, počev sa isplatom od penzije za maj 2023. godine, da je za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Pored toga, usvojenim Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine, te je pored planiranih 160 miliona KM bilo potrebno osigurati još oko 67 miliona KM.

Za osiguranje isplate dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 miliona KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH obezbijeđeno je deset miliona KM.

Uz utvrđene Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2023.godinu Vlada je, na prijedlog premijera FBiH Nermina Nikšića, donijela i zaključak kojim Vlada FBiH poziva kantonalne vlade i kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Vlade FBiH u rješavanju problema liječenja  pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio sredstava potrebnih za njihovo liječenje do kraja godne.