Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u FBiH

0

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

U razlozima za donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona predlagač, između ostalog, pojašnjava da je provedbom Zakona ustanovljeno da nedostaje provedbeni propis kojim se konkretnije uređuje problematika deponija otpada, te se novim članom (33a) uređuje oblast koja se odnosi na deponije, a koja će biti detaljno definisana u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Predlagač također navodi da su u prethodnim izmjenama i dopunama Zakona bile inkorporirane posebne kategorije otpada koje nisu bile u potpunosti podržane kaznenim odredbama, te da se ovim izmjenama i dopunama pristupilo njihovom uređenju u smislu definisanja iznosa novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja. Usvajanjem predloženih izmjena i dopuna, kako ukazuje predlagač, stvaraju se pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu zakona u praksi.

Iz resornog ministarstva također ističu da su nadležni organi uprave i relevantni inspektorati uputili inicijative za nužnost revidiranja odredbi Zakona o upravljanju otpadom.

Predloženim izmjenama i dopunama je, između ostalog, uvršten pojam cirkularne ekonomije koja kao ekonomski model promoviše održivo iskorištavanje resursa putem smanjenja otpada, recikliranja, obnavljanja i ponovne upotrebe materijala i proizvoda, a koja ima u fokusu da se vrijednost proizvoda, materijala i resursa održava što je duže moguće,  te da se otpad i gubici svedu na najmanju moguću mjeru.

Izvršena je i dopuna pojma „Centar za upravljanje otpadom“ na način koji je prema strategijama zaštite okoliša i terminologiji prihvatljiviji, u smislu da je navedeno koje vrste centara mogu biti u terminologiji zakonodavstva upravljanja otpadom.  Dopunjen je i član 49. koji se referiše na definisanje nadležnosti inspekcijskog nadzora za „noviju regulativu“, a odnosi se na posebne kategorije otpada.

Revidirane su odredbe u članu 53. koji se odnose na kaznene odredbe za pravna lica, te je izvršena i dopuna člana 58. koji se referiše na nadležnost i rokove donošenja propisa, odnosno provedbenih akata koji se odnose na odlaganje otpada na deponije.