Utvrđen javni interes za izgradnju dionice na autocesti Nemila – Donja Gračanica

0

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku kojom je utvrdila javni interes za izgradnju dionice na autocesti Nemila – Donja Gračanica na Koridoru Vc. Ova odluka je donesena u skladu sa Elaboratom dopunske eksproprijacije K.O. Nemila tunel. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju pomenute dionice, te im je istovremeno naloženo i da pokrenu postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iz vlastitih sredstava, putem međunarodnih kredita i djelomično grant sredstvima.

Za realizaciju Odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, a Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

U razlozima za donošenje ove odluke predlagač, između ostalog, podsjeća da je od donošenja Odluke Vlade FBiH iz 2016. godine, u međuvremenu došlo do određenih izmjena tehničkog rješenja, što je u konačnici rezultiralo izradom dopune Elaborata eksproprijacije K.O. Nemila-tunel. Zbog svega navedenog bilo je potrebno da Vlada Federacije BiH donese odluku o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Nemila – Donja Gračanica kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na toj dionici, a što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.