Usvojen izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz privatizacije

0

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine, koji je sačinila Agencija za privatizaciju u FBiH.

Do posljednjeg dana 2019. godine su u postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključena 623 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora 650.

U kupoprodaji državnog kapitala 623 poduzeća obveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.705.551 KM, investicije od 1.458.544.782 KM, prijem 43.072 zatečena i zapošljavanje 14.280 novih radnika.

Obveze kupaca iz 650 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele poduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.067.754 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.

Na temelju prikupljenih izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, u postupku kontrole izvršenja ugovornih obveza privatiziranih poduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora, utvrđen je status svih ugovora.

Od ukupno 1.273 kupoprodajna ugovora, 1.088 ili 85,46 posto je izvršeno, a 65 ili 5,12 posto su još predmet kontrole. Zbog neizvršenja ugovorenih obveza raskinuto je 95 (7,46 posto) kupoprodajnih ugovora, a za njih 25 ili 1,96 posto u toku su sudski postupci za raskid ugovora

Usporedimo li stepen izvršenja ugovorenih obveza za poduzeća i imovinu poduzeća, može se ustanoviti da se u većem obimu realiziraju obaveze iz kupoprodajnih ugovora vezanih za imovinu poduzeća, manji je broj raskinutih ugovora, te manji broj pokrenutih postupaka za raskid ugovora.